Reus mist top­wed­strijd

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mar­co Reus moet de Bun­de­s­li­ga-top­per tus­sen Borus­sia Dort­mund en Bay­ern Mün­chen van van­daag aan zich voor­bij la­ten gaan. De Duit­se aan­val­ler was net her­steld van een bles­su­re aan zijn schaam­been, toen hij op de trai­ning een kwet­suur aan zijn hiel op­liep.

Trai­ner Tho­mas Tu­chel snapt niet waar de bles­su­re van Reus van­daan komt. “De klach­ten die hij nu heeft, had hij de af­ge­lo­pen maan­den nog niet”, zei Tu­chel op een pers­con­fe­ren­tie. “Hij heeft we­ken­lang vol­op ge­traind, dit komt uit het niets. Mis­schien komt het om­dat hij nieu­we schoe­nen heeft. Ik kan ver­der niks be­den­ken.” De kans was groot dat Reus had ge­speeld te­gen Bay­ern als hij niet ge­bles­seerd was ge­raakt. “Er was na­tuur­lijk wel het ri­si­co dat zijn ou­de bles­su­re zou te­rug­ke­ren. Daar­door lag hij er lang uit, maar ik heb ze­ker over­wo­gen om hem mee te la­ten doen.” Dort­mund gaat met acht­tien pun­ten als num­mer vijf van de Bun­de­s­li­ga rich­ting ‘Der Klas­si­ker’ te­gen Bay­ern. De top­club uit Mün­chen, die za­ter­dag on­der an­de­ren Ar­jen Rob­ben mist, heeft zes pun­ten meer en staat ge­deeld bo­ven­aan met RB Leip­zig. “We zit­ten in een fa­se waar­in veel din­gen nog niet goed gaan. We moe­ten emo­tie to­nen en agres­sief ver­de­di­gen om het pu­bliek voor ons te win­nen. Dat is cru­ci­aal in een wed­strijd als de­ze.” (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.