Bai­no voelt geen druk

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Trai­ner Den­nis Bai­no van Trans­vaal zegt dat hij geen druk voelt en zijn team staat ook niet on­der druk. Dit, in aan­loop naar de top­klas­se­wed­strijd van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond tus­sen Trans­vaal te­gen Nishan’42 uit­komt, mor­gen in het An­dré Kamp­er­veen­sta­di­on. Trans­vaal geeft aan dat de thuis­wed­strij­den voor­lo­pig gra­tis zul­len zijn.

Trans­vaal speel­de de eer­ste com­pe­ti­tie­wed­strijd te­gen kam­pi­oen In­ter Moen­go Tapoe in het Ron­ny Bruns­wijksta­di­on en ging kans­loos ten on­der met 3-0. Bai­no weet dat de wed­strijd mor­gen te­gen Nishan’42 ge­won­nen moet wor­den, maar hij voelt geen druk en zijn team staat ook niet on­der druk. De oe­fen­mees­ter geeft aan dat hij met zijn team een goe­de voor­be­rei­ding in de af­ge­lo­pen we­ken heeft ge­had op de­ze wed­strijd en zijn jon­gens zijn al klaar voor Nishan’42. Vo­rig sei­zoen wist Trans­vaal niet van Nishan’42 te win­nen. In de eer­ste ron­de won Nishan’42 met 3-1, maar toen was Bai­no nog geen trai­ner van de groen­wit­te for­ma­tie. In de twee­de ron­de kwam Trans­vaal, met trai­ner Bai­no, niet ver­der dan een 3-3 ge­lijk­spel te­gen Nishan’42. Bai­no geeft wel toe dat de­ze wed­strijd moei­lijk zal wor­den, want Nishan’42 heeft een goe­de se­lec­tie, die be­staat uit goe­de en er­va­ren spe­lers. De oe­fen­mees­ter zegt tot slot dat Trans­vaal de hui­di­ge se­mikam­pi­oen is en elk team is ex­tra ge­mo­ti­veerd om van de se­mikam­pi­oen te win­nen. Ro­ber­to Gö­de­ken, de trai­ner van Nishan’42, heeft ook een goe­de voor­be­rei­ding met zijn team ge­had. Het team won de eer­ste wed­strijd met 2-0 van Notch, maar de oe­fen­mees­ter was niet he­le­maal te­vre­den met het spel­sys­teem. Hij zegt dat het spel­sys­teem gaan­de­weg de com­pe­ti­tie be­ter zal wor­den en zijn team moet aan het ein­de van het sei­zoen pie­ken om de com­pe­ti­tie sterk af te ron­den. Ook Gö­de­ken ver­wacht een moei­lij­ke wed­strijd mor­gen. Hij is van me­ning dat Trans­vaal een van de sterk­ste se­lec­ties in huis heeft, die in staat is van el­ke te­gen­stan­der te win­nen. Tot slot zegt de trai­ner dat Trans­vaal so­wie­so een voor­deel heeft in dit du­el, om­dat het in ei­gen huis zal spe­len, maar dit hoeft niet al­tijd be­pa­lend te zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.