Sa­mu­els ver­wacht span­nen­de eind­sprint

Times of Suriname - - SPORT -

AT­LE­TIEK - Acht­tien deel­ne­mers, van wie acht Su­ri­na­mers, heb­ben zich op­ge­ge­ven voor de 13e Sre­fi­den­si Ma­ra­thon. Dit gaf voor­zit­ter Roy Sa­mu­els van de com­mis­sie 13e Sre­fi­den­si Ma­ra­thon aan. De ma­ra­thon wordt van­daag ge­lo­pen, en het On­af­han­ke­lijk­heid­plein zal de start en fi­nish zijn. Sa­mu­els zegt dat de ti­tel­ver­de­di­gers zich ook al heb­ben op­ge­ge­ven en hij ver­wacht zo een leu­ke wed­strijd. Hij geeft ver­der aan dat de ma­ra­thon geen Su­ri­naams ding is. “Er doen niet veel men­sen er­aan en ook heb­ben veel men­sen zich niet ge­spe­ci­a­li­seerd erop.” Hij zegt dat er veel re­de­nen zijn, maar dat de trai­ning de voor­naams­te re­den is. “Je moet mi­ni­maal een jaar trai­nen om mee te kun­nen doen. Als je dat niet doet, zijn de ge­vol­gen heel groot”, zegt hij.

Sa­mu­els zegt dat at­le­ten van ver­schil­len­de lan­den heb­ben in­ge­schre­ven. Zo heb je at­le­ten uit Frans-Gu­y­a­na, Gu­y­a­na, Ne­der­land, Cu­ra­çao, Frank­rijk, USA en Bel­gië. Vo­rig jaar had­den 24 at­le­ten deel­ge­no­men aan de ma­ra­thon. Voor de hal­ve ma­ra­thon is er wel veel be­lang­stel­ling. Sa­mu­els zegt dat tot nu al 60 at­le­ten zich heb­ben op­ge­ge­ven. Vol­gens hem is de af­stand van de hal­ve ma­ra­thon wel door veel Su­ri­naam­se at­le­ten te over­brug­gen. Ver­der geeft hij aan dat ruim 60 snel­wan­de­laars zich ook heb­ben aan­ge­meld.

De rou­te van de ma­ra­thon:

On­af­han­ke­lijk­heids­plein, en ver­vol­gens Klei­ne Com­bé­weg, recht­door (rd) Klei­ne Wa­ter­straat, rd Cor­ne­lis Jong­baw­straat, rechts­af (ra) ke­ren na­bij pomp­sta­ti­on SOL On The Run Wil­hel­mi­nastraat, ra Hof­ste­de Crull­laan, ra Cor­ne­lis Jong­baw­straat, links­af (la) An­ton Drag­ten­weg, rd Bo­ni­straat, la Ba­si­tos­traat, la Jo­zef Is­ra­ël­straat, ra Jo­han­nes Ver­meer­straat, la Ring­we­gNoord, daar­na keer­punt op de Ring­weg-Noord ter hoog­te van km 31, zelf­de rou­te te­rug met fi­nish bij het start­punt: On­af­han­ke­lijk­heids­plein.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.