HAL ziet net­to­ver­mo­gens­waar­de stij­gen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - De net­to­ver­mo­gens­waar­de van HAL Hol­ding is in de eer­ste ne­gen maan­den van het jaar met 352 mil­joen eu­ro ge­ste­gen tot 13,4 mil­jard eu­ro. Dat maak­te het in­ves­te­rings­be­drijf in een han­del­s­up­da­te be­kend. Daar­uit bleek ook dat de waar­de van be­lan­gen in beurs­ge­no­teer­de on­der­ne­min­gen en de li­qui­di­tei­ten­por­te­feuil­le met 1,4 mil­jard eu­ro zijn ge­daald, voor­al als ge­volg van de la­ge­re beurs­waar­de van op­tiek­ke­ten GrandVi­si­on. Eind sep­tem­ber be­droeg de beurs­waar­de van de min­der­heids­be­lan­gen in beurs­ge­no­teer­de on­der­ne­min­gen Vop­ak, Bos­ka­lis, Sa­fi­lo en SBM Off­sho­re 5 mil­jard eu­ro. Dat was eind 2015 4,7 mil­jard eu­ro. Bij Op­tiek-re­tail kwam de om­zet 3,2 pro­cent ho­ger uit op 2,5 mil­jard eu­ro. Ex­clu­sief het ef­fect van ac­qui­si­ties en wis­sel­koers­ver­an­de­rin­gen, steeg de om­zet met 70 mil­joen eu­ro. Eind sep­tem­ber be­droeg de beurs­waar­de van het be­lang van 76,72 pro­cent in GrandVi­si­on 4,8 mil­jard eu­ro. De ver­koop van het be­lang in Au­dioNo­va zorg­de voor een net­to boek­winst van 480 mil­joen eu­ro en een ver­koop­op­brengst van 850 mil­joen eu­ro. Di­vi­dend­be­leid

HAL doet geen uit­spraak over de ver­wach­te winst in 2016. HAL maak­te te­vens be­kend het di­vi­dend­be­leid te wij­zi­gen waar­bij de op­tie om be­ta­ling van het di­vi­dend in con­tan­ten in plaats van aan­de­len te ver­zoe­ken komt te ver­val­len. “Ge­zien de hui­di­ge stand van de li­qui­de mid­de­len zal wor­den voor­ge­steld om het di­vi­dend­be­leid te wij­zi­gen, in­clu­sief het di­vi­dend over het jaar 2016”, al­dus de on­der­ne­ming. HAL stelt aan­deel­hou­ders voor bij de aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring om het di­vi­dend voor de helft in con­tan­ten en voor 50 pro­cent in aan­de­len uit te ke­ren.

Het di­vi­dend zal ge­ba­seerd blij­ven op 4 pro­cent van de ‘naar vo­lu­me ge­wo­gen ge­mid­del­de de­cem­ber­koers’ van het aan­deel in het jaar voor­af­gaan­de aan het jaar van de di­vi­dend­uit­ke­ring.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.