Drag­hi blijft be­zorgd over in­fla­tie

Times of Suriname - - ECONOMIE -

FRANKFURT - De Eu­ro­pe­se Cen­tra­le Bank zal al­le in­stru­men­ten uit zijn ar­se­naal blij­ven in­zet­ten om de in­fla­tie rich­ting de doel­stel­ling van 2 pro­cent te krij­gen. Dit her­haal­de voor­zit­ter Ma­rio Drag­hi van de ECB gis­te­ren tij­dens een con­gres in Frankfurt.

De cen­traal ban­kier wees op ‘de ve­le be­moe­di­gen­de (eco­no­mi­sche) trends’ in de eu­ro­zo­ne, die ui­t­ein­de­lijk te dan­ken zijn aan de on­ver­min­der­de mo­ne­tai­re ver­rui­mings­maat­re­ge­len.

Er is vol­gens Drag­hi ech­ter ook veel on­ze­ker­heid. Of het eco­no­mi­sche her­stel ster­ker wordt en hoe vlot de in­fla­tie aan­trekt, is vol­gens de ban­kier daar­bij niet al­leen af­han­ke­lijk van het mo­ne­tai­re be­leid. In ok­to­ber be­droeg de in­fla­tie 0,5 pro­cent op jaar­ba­sis. Hoe­wel dit de hoog­te stand in bij­na twee jaar is, “blijft het ver on­der het doel van de ECB”, al­dus Drag­hi. De in­fla­tie­stij­ging die de ECB voor de ko­men­de pe­ri­o­de voor­ziet, is even­wel voor­al te dan­ken aan de ‘ex­tre­me da­lin­gen van de olie­prijs een jaar eer­der’. On­der­lig­gend ziet de cen­tra­le bank nog geen ‘con­sis­ten­te ver­be­te­ring’. Drag­hi sprak dan ook van ‘sig­ni­fi­can­te on­ze­ker­heid’ waar de cen­tra­le bank mee te ma­ken heeft. De eu­ro/dol­lar han­del­de gis­ter­mor­gen op 1,0603. Don­der­dag­avond bij het slui­ten van Wall Street was dit nog 1,0628.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.