Was­hing­ton stelt wa­pen­em­bar­go te­gen Zuid-Soe­dan voor, Mos­kou ver­werpt idee

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De Ver­e­nig­de Sta­ten heb­ben don­der­dag aan­ge­kon­digd dat ze aan de VN­vei­lig­heids­raad een wa­pen­em­bar­go te­gen Zuid-Soe­dan wil­len voor­stel­len, om mas­sa­le gru­wel­da­den te­gen te gaan. Rus­land liet al we­ten te­gen zo’n em­bar­go te stem­men, ter­wijl Rus­land zich af­wach­tend op­stelt. De VN waar­schu­wen on­der­tus­sen voor een mo­ge­lij­ke ge­no­ci­de in het Afri­kaan­se land.

“De VS zul­len in de ko­men­de da­gen een ont­werp­re­so­lu­tie in­die­nen om een wa­pen­em­bar­go te­gen Zuid-Soe­dan op te leg­gen en sanc­ties te­gen men­sen die zich ver­zet­ten te­gen een duur­za­me vre­de in het land”, al­dus de Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­deur bij de VN Sa­mant­ha Po­wer. De sanc­ties zou­den be­staan uit een be­vrie­zing van fi­nan­ci­ë­le mid­de­len en een reis­ver­bod.

Po­wer be­na­drukt nog dat Zuid-Soe­dan aan de rand van de af­grond staat. “De 13.000 blauw­hel­men in het land heb­ben de mid­de­len niet om een ge­no­ci­de af te wen­den”, al­dus Po­wer, die er­aan her­in­nert dat de VN er niet in ge­slaagd zijn om een vol­ke­ren­moord te­gen te gaan in Sre­bre­ni­ca en in Rwan­da. Bo­ven­dien wei­gert de Zuid-Soe­da­ne­se re­ge­ring de ont­plooi­ing van sol­da­ten van de Afri­kaan­se Unie. De Rus­si­sche VN-ver­te­gen­woor­di­ger Pe­tr Ilii­chev noemt een wa­pen­em­bar­go ech­ter voor­ba­rig. “Het zou geen op­los­sing be­te­ke­nen voor het con­flict, maar zou in­te­gen­deel de re­la­ties tus­sen de VN en Ju­ba be­moei­lij­ken.” Hij vindt het boven on­ver­ant­woord om op dit mo­ment sanc­ties op te leg­gen te­gen Zuid-Soe­da­ne­se lei­ders, om­dat er voor­uit­gang wordt ge­boekt in de ge­sprek­ken rond de ont­plooi­ing van re­gi­o­na­le troe­pen. De Rus wijst er bo­ven­dien op dat het wa­pen­em­bar­go dat Eu­ro­pa heeft af­ge­kon­digd niet werkt. De spe­ci­aal VN-ge­zant voor de pre­ven­tie van de ge­no­ci­de Ada­ma Dieng heeft de 15 le­den van de V-raad on­der­tus­sen op­ge­roe­pen om zich te ver­e­ni­gen en ac­tie te on­der­ne­men om een em­bar­go af te kon­di­gen, om de ver­woes­ten­de ver­sprei­ding van wa­pens te­gen te gaan. “Ik heb ter plaat­se ge­zien dat de et­ni­sche haat en het vi­se­ren van bur­gers kun­nen es­ca­le­ren tot een ge­no­ci­de als er niets ge­beurt”, al­dus de VN-ge­zant. Bij de Zuid-Soe­da­ne­se bur­ger­oor­log zijn sinds 2013 al tien­dui­zen­den do­den ge­val­len en 2,5 mil­joen men­sen op de vlucht ge­sla­gen. (HLN)

De blauw­hel­men in Zuid-Soe­dan. (SBS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.