Trump kiest mi­nis­ter van Jus­ti­tie en an­de­re be­lang­rij­ke be­stuur­ders

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Do­nald Trump heeft zijn eer­ste kan­di­da­ten voor be­lang­rij­ke po­si­ties ge­von­den. Oud-ge­ne­raal Mi­chael Flynn heeft gis­te­ren de post van na­ti­o­naal vei­lig­heids­ad­vi­seur ge­ac­cep­teerd.

Se­na­tor Jeff Ses­si­ons wordt wat Trump be­treft mi­nis­ter van jus­ti­tie. Af­ge­vaar­dig­de Mi­ke Pom­peo, die tot de Re­pu­bli­kein­se Tea Par­ty be­hoort, wordt voor­ge­dra­gen als baas van in­lich­tin­gen­dienst CIA. Het over­gangs­team van de vol­gen­de pre­si­dent van de VS be­ves­tig­de de na­men gis­te­ren. Al­le drie heb­ben in­stem­mend ge­re­a­geerd vol­gens een woord­voer­der van Trumps team. De Se­naat mag zich nog uit­spre­ken over de CIA-baas en de mi­nis­ter van Jus­ti­tie. De in­vloed­rij­ke na­ti­o­naal vei­lig­heids­ad­vi­seur wordt door de pre­si­dent zelf uit­ge­ko­zen, daar heeft het Con­gres geen rol in. Mi­chael Flynn, die de post gaat ver­vul­len, is of­fi­ci­eel een De­mo­craat. Tij­dens de ver­kie­zings­cam­pag­ne koos hij ech­ter de kant van Trump. Tus­sen 2012 en 2014 was hij hoofd van de mi­li­tai­re in­lich­tin­gen­dienst. Daar­na ont­pop­te hij zich als een steeds gro­ter cri­ti­cus van Oba­ma. Flynn pleit­te on­der meer voor sa­men­wer­king met Rus­land in Sy­rië. Met een tweet maak­te hij be­gin dit jaar dui­de­lijk dat hij net als Trump be­drei­gin­gen ziet in de is­lam. “Angst voor mos­lims is ra­ti­o­neel”, stel­de hij.

Mi­ke Pom­peo (53) zit na­mens Kansas in het Ame­ri­kaan­se Huis van Af­ge­vaar­dig­den. Hij is te­gen Obam­a­ca­re en abor­tus en is lid van de Na­ti­o­nal Rif­le As­so­ci­a­ti­on, de lob­by van wa­pen­be­zit­ters. Ook is Pom­peo te­gen slui­ting van het de­ten­tie­cen­trum voor ter­reur­ver­dach­ten in Gu­ant­a­na­mo Bay. De af­luis­ter­pro­gram­ma’s van de in­lich­tin­gen­dienst NSA heeft hij nut­tig en be­lang­rijk ge­noemd. Op Twit­ter heeft Pom­peo la­ten we­ten dat hij er­naar uit­ziet om het atoom­ak­koord met Iran te­rug te draai­en. Ses­si­ons is al twin­tig jaar se­na­tor na­mens Ala­ba­ma. Hij is fel te­gen im­mi­gra­tie, zo­wel il­le­gaal als le­gaal. Hij be­schouwt dat als de voor­naams­te oor­za­ken van la­ge lo­nen en werk­loos­heid in de VS. Hij werd de groot­ste vij­and van het par­don voor il­le­ga­le im­mi­gran­ten ge­noemd. Ge­du­ren­de zijn loop­baan is Ses­si­ons vaak van ra­cis­me be­schul­digd. Hij is in te­gen­stel­ling tot Trump te­gen­stan­der van gro­te­re over­heids­uit­ga­ven en noemt de Ame­ri­kaan­se staats­schuld ver­lam­mend.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.