Pro­ces le­vert wei­nig op

Times of Suriname - - ADVERTENTIE -

Ab­de­slam, die werd uit­ge­le­verd aan Frank­rijk, wei­gert mee te wer­ken aan het on­der­zoek en be­roept zich sinds zijn aan­hou­ding op zijn zwijg­recht. Tij­dens een ver­hoor door de Fran­se rech­ter-com­mis­sa­ris wei­ger­de hij zijn cel uit te ko­men.

Zijn ad­vo­ca­ten de­den in ju­li een po­ging de per­ma­nen­te vi­deo­be­wa­king van Ab­de­slam op te hef­fen, om­dat dit een in­breuk zou zijn op de pri­va­cy van hun cli­ënt, maar de Fran­se rech­ter ging hier niet in mee. Half ok­to­ber lie­ten de ad­vo­ca­ten van de 27-ja­ri­ge Frans­man we­ten te stop­pen met diens ver­de­di­ging. Vol­gens hen werkt Ab­de­slam niet mee aan het on­der­zoek, is hij “ver ver­wij­derd van de re­a­li­teit” en “ex­treem ge­ra­di­ca­li­seerd”.

Spe­ci­a­le een­he­den van de po­li­tie die de gij­ze­ling rond 01.00 uur be­ëin­dig­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.