Angst voor nieu­we aan­slag blijft

Times of Suriname - - ADVERTENTIE -

Om­dat nog niet pre­cies be­kend is wie op­dracht ga­ven tot de aan­sla­gen en waar de­ze per­so­nen zijn, is het on­waar­schijn­lijk dat de ter­reur­cel ach­ter bei­de aan­sla­gen vol­le­dig is op­ge­rold. In com­bi­na­tie met de ver­dwe­nen ka­lasjnik­ovs be­staat de kans dat een nieu­we ter­reur­cel wordt ge­vormd, zeg­gen ter­reur­ex­perts te­gen de Bel­gi­sche ra­dio­zen­der RTBF. In Bel­gië geldt sinds de aan­sla­gen drei­ging­ni­veau 3, op een schaal van 4. In Frank­rijk is sinds de aan­sla­gen de nood­toe­stand van kracht. Een van de groot­ste moei­lijk­he­den in het ter­reuron­der­zoek is daar­naast het ont­cij­fe­ren van de cryp­ti­sche bood­schap­pen waar­mee ter­ro­ris­ten on­der­ling com­mu­ni­ce­ren. Hoe­wel in­lich­tin­gen­dien­sten te­gen­woor­dig over gro­te hoe­veel­he­den da­ta kun­nen be­schik­ken, le­vert dat niet al­tijd iets op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.