“Hoe krijG ik mijn Bor­den Uit de kast?”

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een ei­gen­aar­dig pro­bleem zorg­de op Fa­ce­book voor flink wat re­ac­ties. Een Tai­wa­ne­se moe­der kon haar kast niet meer ope­nen, om­dat haar om­ge­val­len bor­den er dan uit zou­den val­len. Een vriend plaatste voor haar een foto van het pro­bleem op het so­ci­a­le me­di­um en vroeg daar­bij om hulp. “Hoe krij­gen we de­ze kast open?” Op de foto is te zien hoe een sta­pel por­se­lei­nen bor­den van de plank af­schui­ven en te­gen de gla­zen duur aan­druk­ken. De deur ope­nen be­te­kent waar­schijn­lijk dat de bor­den op de grond val­len en ka­pot gaan. Op de pa­gi­na Ba­o­liao Com­mu­ne - een Tai­wa­ne­se fa­cebook­groep - werd door een vriend van de moe­der om hulp ge­vraagd. En hulp, dat kreeg de moe­der. Dui­zen­den men­sen re­a­geer­den op de foto, veel­al met een goed idee om de kast toch te kun­nen ope­nen. Zo werd er ge­op­perd om de kast iets ach­ter­over te du­wen en hem dan te ope­nen. “Leg wat dik­ke de­kens op de vloer voor je de kast opent of vraag ie­mand om een deken vast te hou­den te­gen de kast aan, om de val­len­de bor­den op te van­gen”, re­a­geert ge­brui­ker Wen­li Wang. Meest op­val­lend is mis­schien wel de re­ac­tie van Wang Peng­gui. “Ver­koop de kast aan het mu­se­um en noem het de ‘be­vro­ren in de tijd’-se­rie”. In­mid­dels heeft Tseng aan The Dai­ly Mail la­ten we­ten dat de kast vei­lig open is ge­kre­gen. “Ze open­de één deur een beet­je en hield de bor­den met haar hand vast, voor­dat ze de deur ver­der open duw­de. Al­le bor­den zijn er vei­lig uit­ge­ko­men”.

(AD.NL/foto: Fa­ce­book)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.