Maak ken­nis met het kort­ste echt­paar ter we­reld

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ze droom­den van een gro­te brui­loft en dat heb­ben Pau­lo Ga­briel da Sil­va Bar­ros (31 met een leng­te van 88,39 cen­ti­me­ter) en Ka­tyu­cia Lie Ho­s­hi­no (26 en 89,40 cen­ti­me­ter) uit Bra­zi­lië ge­kre­gen. Kers op de taart: een ver­mel­ding in het Guin­ness Book of World Re­cords als kort­ste echt­paar ter we­reld.

Pau­lo en Ka­tyu­cia leer­den el­kaar acht jaar ge­le­den ken­nen via so­ci­a­le me­dia en stap­ten in Lon­den in het hu­we­lijks­boot­je. “We ho­pen dat we met ons re­cord de we­reld kun­nen aan­zet­ten om ver­der te kij­ken dan de fy­sie­ke ver­schil­len van men­sen”, ver­klaar­de het stel, dat ge­bo­ren werd met dwerg­groei. “Ie­der­een zou vol­gens ons ge­lijk be­han­deld moe­ten wor­den.” Pau­lo vroeg zijn ge­lief­de ten hu­we­lijk in een su­shi­restau­rant, waar ze met fa­mi­lie en vrien­den za­ten te eten. Ka­tyu­cia dacht eerst dat het een grap was, maar niets bleek min­der waar.

Het pas­ge­trouw­de kop­pel stoot met zijn re­cord een an­der Bra­zi­li­aans kop­pel van de troon. Dat wa­ren Dou­g­las Mai­stre Bre­ger da Sil­va (88,90 cen­ti­me­ter) en Clau­dia Pe­rei­ra Ro­cha (91,44 cen­ti­me­ter). (AD.NL/foto: pho­to­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.