Zi­ka­vi­rus niet lan­ger gro­te be­drei­ging

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

NEW YORK - De We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie (WHO) be­schouwt het zi­ka­vi­rus niet lan­ger als een in­ter­na­ti­o­na­le be­drei­ging van de ge­zond­heid. Wel ziet het WHO het vi­rus en de aan­doe­nin­gen die het kan ver­oor­za­ken als per­ma­nen­te bron­nen van on­der­zoek en ac­tie.

Daar­mee heft de or­ga­ni­sa­tie de nood­toe­stand rond het vi­rus op. Zi­ka breidt zich wel­is­waar nog uit, maar de si­tu­a­tie is be­ter on­der con­tro­le, al­dus Da­vid Hey­mann, de voor­zit­ter van het WHO-nood­co­mi­té. ‘Het be­lang van het be­strij­den van vi­rus en ziek­te wordt hier­mee ab­so­luut niet on­der­schat’, al­dus het co­mi­té.

Zi­ka is voor vol­was­se­nen niet erg ge­vaar­lijk, maar wel voor een foe­tus. Het kind kan door het vi­rus mi­cro­ce­fa­lie op­lo­pen: een klei­ne sche­de­l­om­vang met ern­sti­ge ge­vol­gen voor de ont­wik­ke­ling van de her­se­nen. Ook an­de­re aan­doe­nin­gen wor­den met zi­ka in ver­band ge­bracht. Het vi­rus wordt over­ge­bracht door mug­gen. Het werd in 1947 in Afri­ka in het Zi­ka­woud voor het eerst vast­ge­steld. Een ef­fec­tie­ve be­han­de­ling is nog niet voor­han­den. (Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.