“Spe­ci­a­le wet om mi­nis­ter Hoef­draad te be­scher­men te­gen wan­be­leid” Re­ge­ring dient wij­zi­ging Wet op de Staats­schuld in

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

De Na­ti­o­na­le As­sem­blee heeft de voor­ge­stel­de tij­de­lij­ke wij­zi­ging van de Wet op de Staats­schuld ont­van­gen van pre­si­dent De­si Bou­ter­se. In de­ze wet wordt het le­nin­gen­pla­fond voor vier jaar op­ge­trok­ken van 60 naar 80 pro­cent. Hier is de op­po­si­tie niet te spre­ken over. Wat kwaad bloed bij de op­po­si­tie heeft ge­zet, is dat voor de­ze vier jaar de mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën niet ver­volgd kan wor­den voor even­tu­e­le over­schrij­ding van het le­nin­gen­pla­fond.

De re­ge­ring stelt voor dat de tij­de­lij­ke ver­ho­ging van het le­nin­gen­pla­fond geldt voor de pe­ri­o­de 1 no­vem­ber 2016 tot en met 1 no­vem­ber 2020. “In­dien bij de in­wer­king­tre­ding van de­ze wet de toe­pas­se­lij­ke obli­gop­la­fonds zijn over­schre­den, zal de mi­nis­ter ten aan­zien van de over­schrij­ding een be­leids­tra­ject uit­zet­ten waar­langs ge­du­ren­de 4 jaar, te re­ke­nen van 1 no­vem­ber 2016 tot 1 no­vem­ber 2020, al­le schuld­ver­plich­tin­gen van de Staat on­der de wet­te­lij­ke obli­gop­la­fonds wor­den ge­bracht”, staat er in de tij­de­lij­ke wets­wij­zi­ging. Par­le­men­ta­ri­ër Gregory Rus­land kan zich niet voor­stel­len dat de re­ge­ring de­ze tij­de­lij­ke vorm van on­schend­baar­heid heeft op­ge­no­men in de wet. Hij is de me­ning toe­ge­daan dat de ach­ter­lig­gen­de ge­dach­te van de re­ge­ring te door­zich­tig is. “Er is voor 4 ja­ren een maat­re­gel ge­trof­fen spe­ci­aal ten be­hoe­ve van de hui­di­ge mi­nis­ter van fi­nan­ci­ën. Hier­door kan hij niet aan­spra­ke­lijk wor­den ge­steld voor wan­be­leid op fi­nan­ci­ën”, meent Rus­land. Wat de ver­rui­ming van het obli­gop­la­fond be­treft, voor­spelt Rus­land ern­sti­ge pro­ble­men. De pro­duc­tie in het land is mo­men­teel niet in staat om de zwa­re le­nin­gen te dek­ken. “We zijn bang dat het nog ver­der uit de hand zal lo­pen”, al­dus de NPS-voor­zit­ter en par­le­men­ta­ri­ër. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.