Staats­kas kan ver­ho­ging lig­dag­ta­rie­ven niet dra­gen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het zal vroeg of laat moe­ten ko­men tot ver­ho­ging van de lig­dag­ta­rie­ven en an­de­re on­kos­ten die zorg­in­stel­lin­gen ma­ken. De re­ge­ring pro­beert zo lang als mo­ge­lijk dit mo­ment uit te stel­len. Door ef­fi­ci­ën­tie door te voe­ren, ver­spil­ling te voor­ko­men en zo kos­ten­druk­kend mo­ge­lijk te werk te gaan, hoopt de re­ge­ring een goed beeld te krij­gen van wat de ge­zond­heids­zorg pre­cies kost. Dan pas zal, in­dien no­dig, ge­spro­ken wor­den over ver­ho­ging van on­der an­de­re de lig­dag­ta­rie­ven.

“Dat is mo­men­teel niet aan de or­de”, zegt mi­nis­ter Patrick Pen­gel van Volks­ge­zond­heid. Ech­ter be­te­kent dit niet dat hier­over niet ge­spro­ken wordt. Het ver­ho­gen van de lig­dag­ta­rie­ven brengt ook met zich mee dat de over­heid nog meer zal moe­ten in­ko­men en daar is er op dit mo­ment geen geld voor. “De over­heid is ver­ant­woor­de­lijk voor 75 pro­cent van de kos­ten van de po­pu­la­tie. Ver­ho­ging van de ta­rie­ven be­te­kent meer geld en dat is te zwaar voor de over­heid, die mo­men­teel krap bij kas zit. Aan­pas­sing van de ta­rie­ven is de vol­gen­de fa­se.” Op dit mo­ment draait al­les om het zo goed mo­ge­lijk ver­le­nen van zie­ken­zorg zon­der dat de prijs daar­van al te veel be­ïn­vloed wordt.

Waar nu wel hard aan wordt ge­trok­ken is dat de zie­ken­hui­zen op tijd be­schik­ken over hun fi­nan­ci­ë­le mid­de­len die door de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en be­taald moe­ten wor­den. De re­ge­ring heeft zich op­ge­wor­pen als co­ör­di­na­tor van het ge­heel, zo­dat de zie­ken­hui­zen bin­nen een be­paal­de pe­ri­o­de ge­ga­ran­deerd zijn van een ze­ker be­drag. Zo­als de za­ken er nu voor staan is dit voor de ko­men­de maan­den ge­ga­ran­deerd. “Wij wer­ken aan een struc­tu­re­le op­los­sing om te voor­ko­men dat er weer ex­ces­sen plaats­vin­den.” BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.