As­fal­te­ring Ma­had­jan Ad­hin­weg wordt af­ge­rond

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Ma­had­jan Ad­hin­weg wordt van­af van­daag tot en met za­ter­dag ge­deel­te­lijk af­ge­slo­ten. In op­dracht van het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken zal ge­du­ren­de de­ze pe­ri­o­de de as­falt­top­laag aan­ge­bracht wor­den. De af­slui­ting vindt da­ge­lijks tus­sen 07.00 uur en 20.00 uur plaats. Het aan­pak­ken van de­ze weg is on­der­deel van het lan­de­lijk as­fal­te­rings­pro­gram­ma Da­li­an IV. Ge­du­ren­de de af­slui­ting zal al­leen be­stem­mings­ver­keer wor­den toe­ge­la­ten. Het ove­ri­ge ver­keer zal ter plaat­se wor­den om­ge­leid. Af­han­ke­lijk van het weer wordt het werk uit­ge­voerd. De Ma­had­jan Ad­hin­weg is een be­lang­rij­ke ver­bin­dings­weg. Het ver­bindt na­me­lijk twee be­lang­rij­ke ver­keers­aders; de Mar­tin Lu­ther King­weg en de Sir Wins­ton Chur­chil­l­weg. Het start­sein voor de as­fal­te­ring van de­ze weg in het dis­trict Wa­ni­ca is in april vo­rig jaar ge­ge­ven. De weg is twee ki­lo­me­ter lang en vijf me­ter breed. Het was eerst een zand­weg en is daar­na van straat­te­gels voor­zien. De weg ver­keer­de ech­ter in een de­plo­ra­be­le staat, van­daar dat het mi­nis­te­rie heeft be­slo­ten de straat­te­gels te ver­wij­de­ren en de weg te as­fal­te­ren. Met het aan­bren­gen van de top­laag wordt de laat­ste fa­se voor aan­pak van de­ze weg af­ge­slo­ten. Aan weg­ge­brui­kers wordt ge­vraagd de tij­de­lij­ke wij­zi­gin­gen op te vol­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.