Ge­vaar­lij­ke weg­si­tu­a­tie De Boer­bui­ten ver­hol­pen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Ma­had­jan Ad­hin­weg wordt van­af van­daag tot en met za­ter­dag ge­deel­te­lijk af­ge­slo­ten. In op­dracht van het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken zal ge­du­ren­de de­ze pe­ri­o­de de as­falt­top­laag aan­ge­bracht wor­den. De af­slui­ting vindt da­ge­lijks tus­sen 07.00 uur en 20.00 uur plaats. De Boer­bui­ten­weg is een be­lang­rij­ke ver­bin­dings­weg waar­van weg­ge­brui­kers veel­al ge­bruik ma­ken om op de Kwat­ta­weg te ko­men. Be­wo­ners heb­ben de si­tu­a­tie voor­ge­legd bij de Be­stuurs­dienst, die het pro­bleem on­der de aan­dacht van het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken heeft ge­bracht. De aan­pak bleef ech­ter uit, on­danks er meer­de­re ke­ren mel­ding was ge­maakt van de ge­vaar­lij­ke si­tu­a­tie. De be­wo­ners heb­ben een ‘vlag’ ge­plaatst om weg­ge­brui­kers op te aten­de­ren. Het gat dat mid­den op de weg was ont­staan, is in­tus­sen ge­dicht, waar­door dit weg­ge­deel­te nu weer vei­lig is voor weg­ge­brui­kers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.