Van­daag In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Te­le­vi­sie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Pak de pop­corn en hang maar op de bank; het is van­daag We­reld Te­le­vi­sie­dag. Tv is één van de in­vloed­rijk­ste me­dia die er we­reld­wijd be­staan. Daar­om heb­ben de Ver­e­nig­de Na­ties in 1996, 21 no­vem­ber uit­ge­roe­pen tot We­reld Te­le­vi­sie­dag, een dag waar­op we­reld­wijd aan­dacht wordt be­steed aan de in­vloed die te­le­vi­sie heeft op men­sen. We staan stil bij het be­lang van kwa­li­teits­te­le­vi­sie, edu­ca­tie­ve pro­gram­ma’s en het le­ren over el­kaars cul­tu­ren. Ook wordt het be­lang van pers­vrij­heid nog eens on­der­steund, dat door de tv een ex­tra boost krijgt. We­reld Te­le­vi­sie­dag is een dag om stil te staan bij de in­vloed van de te­le­vi­sie als in­for­ma­tie­bron. Door de in­for­ma­tie via de tv we­ten we veel over an­de­re lan­den en cul­tu­ren. We zien hoe men­sen le­ven en wo­nen, we kun­nen een we­der­zijds be­grip en to­le­ran­tie krij­gen voor men­sen aan de an­de­re kant van de we­reld. Be­lang­rijk hier­in is dat de in­for­ma­tie zo on­par­tij­dig mo­ge­lijk wordt ge­bracht. We kun­nen hier­in een keu­ze ma­ken door zen­ders te kie­zen die nieuws en do­cu­men­tai­res on­par­tij­dig pro­be­ren weer te ge­ven.

Fr­ap­pant aan de­ze dag is dat de mo­tie om de dag in het le­ven te roe­pen, door en­ke­le le­den niet werd ge­steund. On­der an­de­re Duits­land ver­klaar­de: “De Ver­e­nig­de Na­ties heb­ben al en­ke­le da­gen als de­ze, waar­on­der In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Pers­vrij­heid, In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Te­le­com­mu­ni­ca­tie en de In­ter­na­ti­o­na­le Dag van Ont­wik­ke­lings­in­for­ma­tie. Wij zien daar­om het nut van een In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Te­le­vi­sie niet in. “We­reld Te­le­vi­sie­dag is niet zo­zeer een vie­ring ter ere van de te­le­vi­sie, maar de fi­lo­so­fie die de tv ver­te­gen­woor­digt. Te­le­vi­sie is een sym­bool voor de com­mu­ni­ca­tie en glo­ba­li­se­ring in de he­den­daag­se we­reld”, al­dus de re­de­ne­ring van de Ver­e­nig­de Na­ties voor het uit­roe­pen van de­ze dag. (Bron: www.fij­ne­dag­van.nl / www.be­le­ven.org)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.