Hon­der­den Tur­ken de­mon­stre­ren in Rot­ter­dam te­gen ter­reur

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

ROT­TER­DAM - Op het Afri­kaan­der­plein in Rot­ter­dam-Zuid heb­ben gis­ter­mid­dag en­ke­le hon­der­den Tur­ken ge­de­mon­streerd te­gen ter­ro­ris­me.

Vol­gens de En­gels­ta­li­ge fly­er die voor de de­mon­stra­tie werd ver­spreid was het pro­test ge­richt te­gen isla­mi­ti­sche ter­reur­groe­pen als IS en Bo­ko Ha­ram, maar ook te­gen de PKK en de Gülen-be­we­ging. Vol­gens de we­blog Dut­ch Turks ver­za­mel­den zich ze­ker dui­zend men­sen op het Afri­kaan­der­plein dat rood zag van de Turk­se vlag­gen die door veel de­mon­stran­ten wer­den mee­ge­dra­gen. Maar ook wa­ren Nederlandse vlag­gen te zien.

De or­ga­ni­sa­tie vindt de hou­ding van het Wes­ten hy­po­criet als het om ter­reur­be­strij­ding gaat. Wel te­gen IS strij­den, maar te­ge­lijk or­ga­ni­sa­ties als de koer­di­sche PKK en aan­han­gers van Gülen ruim­te bie­den.

De bij­een­komst in Rot­ter­damZuid is pro­bleem­loos ver­lo­pen, liet een woord­voer­ster van de po­li­tie we­ten. Dat geldt ook voor de stil­le tocht van sjii­ti­sche mos­lims van­af het Schouw­burg­plein in Rot­ter­dam. De­ze bij­een­komst had een meer re­li­gi­eus ka­rak­ter. (NU/ foto: pow­ned.tv)

En­ke­le hon­der­den Tur­ken de­mon­streer­den gis­ter­mid­dag te­gen ter­ro­ris­me op het Afri­kaan­der­plein in Rot­ter­dam-Zuid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.