Ou­ders kool­mo­noxi­de­slacht­of­fer wil­len ac­tie van po­li­tiek

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

HUIZEN - Het doch­ter­tje van Jan Snel uit Huizen, Da­ni­que, over­leed in 2012 aan een kool­mo­noxi­de­ver­gif­ti­ging. Sinds haar tra­gi­sche dood vecht Jan voor meer be­wust­wor­ding over de ge­va­ren van kool­mo­noxi­de. Hij roept de po­li­tiek al ja­ren op in ac­tie te ko­men. Zijn ver­zoek wordt nu on­der­steund door on­der meer Ver­e­ni­ging Ei­gen Huis, de Con­su­men­ten­bond en Brand­weer Ne­der­land. Te­gen beun­ha­ze­rij moet er een keur­merk ko­men voor in­stal­la­tie­be­drij­ven, vin­den zij. Het on­ge­luk, nu vier jaar ge­le­den, ge­beur­de tij­dens een lo­geer­par­tij. De 12-ja­ri­ge Da­ni­que was sa­men met een vrien­din­ne­tje aan het lo­ge­ren bij een an­der meis­je. Ze speel­den in de bad­ka­mer, maar wis­ten niet dat er een pro­bleem was met de af­voer van kool­mo­noxi­de van de gei­ser. Daar­door bleef de le­vens­ge­vaar­lij­ke en geur­lo­ze stof in de bad­ka­mer han­gen en raak­ten de meisjes bui­ten be­wust­zijn.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.