VVD: be­leid rond soft­drugs op de schop

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De re­ge­rings­par­tij VVD wil dat het he­le be­leid rond soft­drugs ‘slim­mer’ wordt ge­re­geld. Er moet een nieu­we, lan­de­lij­ke aan­pak ko­men die een ein­de maakt aan de vreem­de si­tu­a­tie dat ver­koop van can­na­bis wordt ge­doogd, maar in­koop il­le­gaal is.

Dat be­sloot de par­tij za­ter­dag op haar na­jaars­con­gres in Noord­wij­ker­hout. Het stand­punt komt in het ver­kie­zings­pro­gram­ma van de VVD. De par­tij is ver­deeld over de le­ga­li­se­ring van soft­drugs en het be­sluit van za­ter­dag geldt als een com­pro­mis.

Het voor­stel van VVD-le­den om cof­fee­shops op ge­con­tro­leer­de en le­ga­le wij­ze te be­voor­ra­den, haal­de het niet. De in­die­ners van het plan vin­den het on­lo­gisch dat cof­fee­shops zijn toe­ge­staan, maar de be­voor­ra­ding niet. Ook D66Ka­mer­lid Ve­ra Berg­kamp, die op het VVD-con­gres voor le­ga­li­se­ring mocht plei­ten, kon de meer­der­heid niet over­tui­gen.

“Ruim 80 pro­cent van de aan­we­zi­gen stem­de uit­ein­de­lijk in met het voor­stel. De op­vat­tin­gen bij de li­be­ra­len over wiet lo­pen uit­een van een har­de lijn tot vol­le­di­ge le­ga­li­se­ring”, al­dus een VVD’er op het con­gres. Oor­spron­ke­lijk stond in het ver­kie­zings­pro­gram­ma het voor­stel om cof­fee­shops die over­last ge­ven, al­tijd on­mid­del­lijk te slui­ten. Dat wordt nu ge­schrapt. Op zoek naar een nieu­we lan­de­lij­ke aan­pak moe­ten ge­meen­ten wel zo snel mo­ge­lijk stop­pen met hun ex­pe­ri­men­ten met wiet­teelt, vindt de par­tij. Pro­mi­nent VVD’er en oud­staats­se­cre­ta­ris Fred Tee­ven (Vei­lig­heid en Jus­ti­tie) waar­schuw­de als te­gen­stan­der voor de ge­vol­gen. Vol­gens hem wordt daar­mee het pad van re­gu­le­ring in­ge­sla­gen en ‘in­hou­de­lijk lost het niets op’.

(AD/ foto: ed.nl)

Een jon­gen rookt een joint bij cof­fee­shop The Grass Com­pa­ny aan de Til­burg­se Spoor­sin­gel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.