Nederlandse man in Portugal op­ge­pakt om ver­mis­te meisjes

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Een 34-ja­ri­ge Nederlandse man is in Portugal op­ge­pakt op ver­den­king van be­trok­ken­heid bij de ver­mis­sing van de twee 16-ja­ri­ge meisjes Sam en Fem­ke uit Ber­gen op Zoom.

De man, die zo­wel de Nederlandse als Ma­rok­kaan­se na­ti­o­na­li­teit heeft, wordt er­van ver­dacht dat hij de meisjes heeft ont­trok­ken aan het ge­zag van hun ou­ders. Er wordt om zijn uit­le­ve­ring ge­vraagd. Over de pre­cie­ze rol van de ver­dach­te kon de po­li­tie nog niet meer zeg­gen. Vol­gens de po­li­tie be­stond er sinds za­ter­dag een Eu­ro­pees aan­hou­dings­ver­zoek te­gen hem, op ver­zoek van Ne­der­land. Hij is in­mid­dels over­ge­bracht naar Lis­sa­bon. Dag­blad Cor­reio Da Man­ha geeft aan dat de man Sam en Fem­ke vrij­dag in Portugal zou heb­ben ont­moet en zelf de po­li­tie heeft ge­beld. Vol­gens dag­blad Jor­nal de No­ti­ci­as zou de ver­dach­te van­uit Eind­ho­ven met de meisjes zijn mee­ge­reisd.

De mei­den stap­ten dins­dag in Eind­ho­ven in het vlieg­tuig naar het Spaan­se Mála­ga en daar­na wa­ren ze da­gen­lang spoor­loos. Za­ter­dag wer­den ze na een tip in goe­de ge­zond­heid aan­ge­trof­fen in de Por­tu­ge­se kust­plaats Al­bu­fei­ra. Waar­om de meisjes ver­trok­ken, was een groot raad­sel.

Een dag la­ter ver­trok­ken de va­ders van Sam en Fem­ke ook rich­ting Span­je om het duo daar te zoe­ken. De zoek­tocht le­ver­de niets op. Wel kwa­men er tips bin­nen dat de meisjes don­der­dag­avond in Mar­bel­la ge­zien wa­ren, zo’n zes­tig ki­lo­me­ter van Ma­la­ga. Hoe het duo te­recht is ge­ko­men in het Por­tu­ge­se Al­bu­fei­ra is nog on­dui­de­lijk. “We heb­ben af­ge­lo­pen nacht een tip ge­kre­gen dat de meisjes ge­zien en her­kend zijn in Al­bu­fei­ra. Daar­op heb­ben we di­rect con­tact op­ge­no­men met on­ze Por­tu­ge­se col­le­ga’s”, al­dus woord­voer­ster Mireil­le Aal­ders van de po­li­tie Zee­land-West-Bra­bant. De meisjes zijn nog niet te­rug in Ne­der­land. Bij te­rug­komst zul­len ze door de po­li­tie wor­den ge­hoord. De fa­mi­lies van Sam en Fem­ke vra­gen na de uit­ge­brei­de aan­dacht van de me­dia nu om rust. “We heb­ben de af­ge­lo­pen da­gen in gro­te on­ze­ker­heid ge­leefd. We zijn dan ook enorm op­ge­lucht en blij dat Fem­ke en Sam weer te­recht zijn. We kun­nen niet wach­ten om ze in on­ze ar­men te slui­ten”, la­ten de fa­mi­lies we­ten in een ver­kla­ring. De fa­mi­lies be­dan­ken de me­dia voor de aan­dacht. “Wat be­gon met een be­richt op Fa­ce­book heeft ge­leid tot na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le aan­dacht. We zijn er van over­tuigd dat de­ze aan­dacht heeft bij­ge­dra­gen aan het vin­den van de meisjes.”

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.