Ju­ven­tus wint van Pes­ca­ra

Times of Suriname - - SPORT - Her­na­nes van Ju­ven­tus wordt on­der­uit ge­haald door Gi­an­lu­ca Cap­ra­ri van Pes­ca­ra. (Foto:Xin­hua)

VOET­BAL - Moi­se Kean schreef za­ter­dag­avond ge­schie­de­nis in de Se­rie A. De pas zes­tien­ja­ri­ge aan­val­ler is de eer­ste voet­bal­ler uit de 21e eeuw die speel­tijd in de hoog­ste af­de­ling van Ita­lië kreeg. Kean kwam in het thuis­du­el van Ju­ven­tus met Pes­ca­ra (30) als in­val­ler bin­nen de lij­nen, als ver­van­ger van Ma­rio Mand­zu­kic.

“Een zeer groot ta­lent”, er­ken­de trai­ner Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri, die ech­ter niet al te­veel stil wil­de staan bij het de­buut van de tie­ner. “Maar zijn loop­baan moet nog be­gin­nen. Hij moet nog veel le­ren.” De op 28 fe­bru­a­ri 2000 ge­bo­ren aan­val­ler zat eer­der al ze­ven keer op de bank bij een wed­strijd van Ju­ven­tus, maar mocht za­ter­dag pas de­bu­te­ren.

In de Pre­mier League, de Bun­de­s­li­ga en LaLi­ga is het nog wach­ten op het de­buut van een spe­ler die in 2000 of la­ter het le­vens­licht zag. Vi­cent Thill uit Luxem­burg, drie we­ken ou­der dan Kean, maak­te in sep­tem­ber zijn Li­gue 1-de­buut voor FC Metz. In de Ere­di­vi­sie was de eer aan Do­gu­can Has­po­lat, die in au­gus­tus zijn eer­ste mi­nu­ten in de Ere­di­vi­sie na­mens Ex­cel­si­or maak­te.

Kean be­schikt ove­ri­gens niet over een pro­fes­si­o­neel con­tract met Ju­ven­tus. De ge­sprek­ken tus­sen de Tu­rijn­se club en zaak­waar­ne­mer Mi­no Rai­ola ver­lo­pen moei­zaam. “We heb­ben al­tijd een eer­lij­ke en open re­la­tie ge­had”, zei al­ge­meen di­rec­teur Gi­u­sep­pe Ma­rot­ta voor­af­gaand aan het thuis­du­el. “Kean heeft nog ve­le ja­ren te gaan en het moet hem trots ma­ken dat hij voor Ju­ven­tus speelt. Er is geen be­te­re op­tie. Een goe­de zaak­waar­ne­mer moet zijn cli­ënt la­ten be­sef­fen dat geld niet de lei­den­de fac­tor moet zijn.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.