Tot­ten­ham gaat weer voor komst van Span­jaard

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Tot­ten­ham Hot­spur heeft de komst van San­dro Ra­mi­rez nog niet uit zijn hoofd ge­zet, zo schrij­ven di­ver­se Brit­se me­dia zon­dag. De club uit Lon­den zou niet voor de eer­ste keer een for­meel bod op de 21-ja­ri­ge aan­val­ler van Mála­ga over­we­gen.

San­dro was in ja­nu­a­ri al in beeld om de se­lec­tie van Mau­ri­cio Po­chet­ti­no te ver­ster­ken en in de maan­den er­na von­den er even­eens ge­sprek­ken plaats, in ver­band met een even­tu­e­le over­gang in de zo­mer­maan­den. De aan­val­ler koos er ech­ter voor om zijn loop­baan bij Mála­ga te ver­vol­gen. Bar­cel­o­na gun­de San­dro een trans­fer­vrije over­stap naar de An­dal­us­i­ërs, die de aan­val­ler voor drie sei­zoe­nen vast­leg­den. Een hard ge­lag voor Tot­ten­ham, dat ver­vol­gens over­scha­kel­de naar Vin­cent Jans­sen. De van AZ over­ge­ko­men aan­val­ler heeft ech­ter nog niet aan de ver­wach­tin­gen kun­nen vol­doen en scoor­de tot dus­ver al­leen van­af elf me­ter. Jans­sen krijgt vol­op kri­tiek over zijn func­ti­o­ne­ren in het te­nue van the Spurs, van fans maar ook van voet­bal­co­ry­fee­ën. Ga­ry Li­ne­ker, vas­te ana­list voor de BBC, was bij­voor­beeld be­paald niet on­der de in­druk van de Ne­der­lan­der. “Jans­sen doet zijn best om Ro­ber­to Sol­da­do een goe­de aan­koop te doen lij­ken”, schreef Li­ne­ker op Twit­ter. In 2013 be­taal­de Tot­ten­ham der­tig mil­joen eu­ro voor de Span­jaard, die flink te­gen­viel en 7 doel­pun­ten maak­te in 53 wed­strij­den. San­dro kwam dit sei­zoen in twaalf com­pe­ti­tie­du­els van Mála­ga bin­nen de lij­nen. De aan­val­ler is voor­al de laat­ste we­ken op dreef, met vijf doel­pun­ten in zijn laat­ste acht du­els. De Zuid-Spaan­se club zou een vraag­prijs van zes­tien à ze­ven­tien mil­joen eu­ro han­te­ren. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.