WADA vindt dat Rus­land do­ping­net­werk moet er­ken­nen

Times of Suriname - - SPORT -

OLYM­PISCH - Het mon­di­a­le an­ti­do­ping­bu­reau WADA vindt dat Rus­land ein­de­lijk eens moet toe­ge­ven dat het land schul­dig is aan het op­zet­ten van een staats­ge­stuurd do­ping­net­werk. In ju­li bracht de Ca­na­de­se on­der­zoe­ker Ri­chard McLa­ren aan het licht dat het Rus­si­sche Mi­nis­te­rie van Sport mas­saal do­ping­ge­bruik on­der Rus­si­sche spor­ters stuur­de in aan­loop naar en tij­dens de Win­ter­spe­len van 2014 in So­chi. Tot dus­ver heeft Rus­land dat al­tijd ont­kend. Zon­dag liet Vi­ta­ly Smir­nov, hoofd van het door de Staat ge­steun­de an­ti­do­ping­bu­reau, nog maar eens we­ten dat het land nooit een staats­ge­stuurd sys­teem heeft ge­had. “De be­vin­din­gen in het rap­port van McLa­ren moe­ten wor­den ge­ac­cep­teerd, want die zijn ge­ba­seerd op fei­ten”, oor­deelt Rob Koehler, ad­junct-di­rec­teur van het WADA. “We heb­ben van­af het be­gin ge­zegd dat een cul­tuur­ver­an­de­ring één van de be­lang­rijk­ste din­gen is. Een on­der­deel daar­van is het ac­cep­te­ren van de fei­ten.” Vi­ta­ly Mut­ko, voor­ma­lig mi­nis­ter van Sport en te­gen­woor­dig vi­ce-pre­mier van Rus­land, noem­de de be­vin­din­gen van McLa­ren ‘ver­valst’ en dreig­de de be­trok­ke­nen te ver­vol­gen. Op 9 de­cem­ber wordt het twee­de deel van het rap­port ge­pre­sen­teerd.

Eer­der zon­dag werd de 75-ja­ri­ge Craig Ree­die on­danks kri­tiek her­ko­zen als voor­zit­ter van het WADA. Hij was de eni­ge kan­di­daat. In aan­loop naar de ver­kie­zing was er com­men­taar van en­ke­le na­ti­o­na­le olym­pi­sche co­mi­tés op het mo­ment waar­op het McLa­ren­rap­port eer­der dit jaar werd ge­pu­bli­ceerd. Het stond een her­ver­kie­zing ech­ter niet in de weg. De Schot, die sinds de op­rich­ting in 1999 be­trok­ken is bij het WADA, be­gint aan zijn twee­de ter­mijn van drie jaar. (Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.