Su­ri­naam­se bok­sers on­der­gaan me­di­sche keu­ring

Times of Suriname - - SPORT -

BOKSEN - De Su­ri­naam­se bok­sers die op 26 no­vem­ber 2016 zul­len mee­doen aan het “In­de­pen­den­ce” In­ter­land Boks­toer­nooi tus­sen Su­ri­na­me en Gu­y­a­na heb­ben gis­te­ren in het Emi­le de la Fuen­te sport­cen­trum een me­di­sche keu­ring on­der­gaan.

De bok­sers zijn in­ge­deeld op ba­sis van ver­schil­len­de leef­tijd­klas­sen (mi­ni­maal 12 jaar tot een maxi­mum van 39 jaar) en ge­wicht. Spe­ci­aal voor dit toer­nooi is uit Ne­der­land af­ge­reisd, voor­ma­lig prof boks­kam­pi­oen en ad­vi­seur van de Su­ri­naam­se Boks­bond (SBB) Kid Tay­lor. On­der lei­ding van de­ze meer­vou­dig Ne­der­lands kam­pi­oen kre­gen de bok­sers na hun keu­ring ook een cen­tra­le trai­ning. Er zal ge­bokst wor­den con­form de AIBA (We­reld­boks­bond) re­gle­men­ten in de klas­sen A, B en be­gin­ne­lin­gen. De Su­ri­naam­se bok­sers zijn ver­te­gen­woor­di­gers van de vol­gen­de scho­len: Spa­ri­ma­ka, Co­lo­ra­do gym, Al­bi­na boks­school, Ever­rea­dy en Na­ti­o­naal le­ger. Aan dit toer­nooi zul­len er veer­tien Su­ri­naam­se bok­sers deel­ne­men en tien Gu­y­a­ne­se bok­sers. Een wed­strijd kan maxi­maal be­staan uit drie ron­den van elk drie mi­nu­ten of vier ron­den van elk twee mi­nu­ten. Het ge­heel start om 19.00 uur en de lo­ka­tie is Ocer.

De veer­tien Su­ri­naam­se bok­sers: Mar­chall Naf­fi 69kg - 24 jaar, Le­ming Mar­lon 100kg - 19 jaar, Van der Leeuw Al­vin 78kg - 18 jaar, Mid­j­om­be Win­ter 73 kg - 21 jaar, Ema­nu­els Fa­bio 102kg - 27 jaar, Pik­in­tio Bi­on­di 62kg - 24 jaar, Ram­se­wak Jer­mai­ne 63kg - 21 jaar, King Fitz­ge­rold 57kg - 18 jaar, Om­me­ren van Step­hon 50kg 17 jaar en Ven­lo Ou­brich 53kg - 16 jaar wer­den door dok­to­ren Vikram Sard­joe en Sa­nah Cheung me­disch ge­keurd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.