Zuid-Korea ver­volgt ver­trou­we­lin­ge pre­si­dent

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZUID-KOREA - Het Zuid-Ko­re­aan­se Open­baar Mi­nis­te­rie ver­volgt een ver­trou­we­lin­ge en twee voor­ma­li­ge me­de­wer­kers van pre­si­dent Park Geun-hye we­gens cor­rup­tie. Park wordt zelf ver­dacht van me­de­plich­tig­heid maar heeft vol­gens jus­ti­tie als pre­si­dent im­mu­ni­teit on­der de grond­wet. Haar po­li­tie­ke toe­komst is on­ge­wis. De roep om af­tre­den wordt steeds lui­der in het land. De vrien­din en ver­trou­we­lin­ge van Park, Choi Soon-sil, en een voor­ma­li­ge top­me­de­wer­ker van de pre­si­dent wor­den ver­dacht van machts­mis­bruik. Ze zou­den tien­tal­len be­drij­ven on­der druk heb­ben ge­zet om geld te do­ne­ren aan twee stich­tin­gen die wer­den ge­con­tro­leerd door Choi. Die wer­vings­ac­tie le­ver­de on­ge­veer 60 mil­joen eu­ro op. Een an­de­re voor­ma­lig as­sis­tent van Park moet ook voor de rech­ter ver­schij­nen. Hij zou ver­trou­we­lij­ke re­ge­rings­do­cu­men­ten aan Choi heb­ben ge­ge­ven, be­richt pers­bu­reau Yon­hap. De twee ver­dach­te me­de­wer­kers stap­ten vo­ri­ge maand al op. Hoe­wel Park niet kan wor­den ver­volgd - dat is in ZuidKo­rea al­leen mo­ge­lijk als er spra­ke is van hoog­ver­raad kon­dig­de jus­ti­tie gis­te­ren aan haar gan­gen wel na te blij­ven trek­ken. “Het spe­ci­a­le on­der­zoeks­team heeft op ba­sis van tot dus­ver ver­gaar­de be­wij­zen vast­ge­steld dat de pre­si­dent in aan­zien­lij­ke ma­te be­trok­ken is bij de­ze af­fai­re’’, zei Lee Young-ry­e­ol na­mens het OM in Se­oul. De op­po­si­tie ziet dat als een uit­ge­le­zen kans Park, die zich al twee keer pu­blie­ke­lijk heeft ver­ont­schul­digd voor haar te­kort­ko­min­gen, tot af­tre­den te dwin­gen. Haar ad­vo­caat noem­de het be­sluit van het OM door te gaan zeer te­leur­stel­lend. (De Te­le­graaf)

Tien­dui­zen­den de­mon­stran­ten in de Zuid-Ko­re­aan­se hoofd­stad Se­oul pro­tes­teer­den za­ter­dag te­gen pre­si­dent Park Geun-hye. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.