Paus sluit Hei­li­ge Deur

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ITALIE - Paus Fran­cis­cus heeft gis­te­ren de Por­ta Sanc­ta ge­slo­ten, de Hei­li­ge Deur van de Sint-Pie­ters­ba­si­liek. Daar­mee is een of­fi­ci­eel ein­de ge­ko­men aan het Jaar van de Barm­har­tig­heid. De RoomsKa­tho­lie­ke Kerk kent sinds het be­gin van de veer­tien­de eeuw eens in de zo­veel tijd een hei­lig jaar, be­doeld voor in­ner­lij­ke ver­nieu­wing en ver­die­ping van de ge­lo­vi­gen. De paus riep in zijn we­ke­lijk­se mis op het Sint-Pie­ters­plein voor 70.000 aan­we­zi­gen, on­der wie de ze­ven­tien nieu­we kar­di­na­len die za­ter­dag wer­den ge­ïn­stal­leerd, op de deu­ren van ver­zoe­ning en be­ge­na­di­ging al­tijd open te hou­den, om­dat het be­lang­rijk is te we­ten hoe over het kwaad en me­nings­ver­schil­len kan wor­den heen­ge­stapt om elk mo­ge­lijk pad van hoop in te slaan.

Het hei­li­ge jaar be­gon op 8 de­cem­ber 2015. In de voor­bije maan­den kwa­men on­ge­veer 20 mil­joen pel­grims naar Ro­me om door de ge­o­pen­de poort van de Sint-Pie­ter of van de an­de­re ba­si­lie­ken naar bin­nen te gaan. Dat kon ook in ker­ken dich­ter bij huis. Fran­cis­cus con­sta­teer­de ge­du­ren­de ‘zijn’ jaar veel goeds. Cu­ba en Pa­ra­gu­ay ga­ven ge­hoor aan de pau­se­lij­ke smeek­be­de ge­van­ge­nen am­nes­tie te ver­le­nen en hij had een his­to­ri­sche ont­moe­ting met het hoofd van de Russisch Or­tho­doxe Kerk. Bei­de stro­min­gen leef­den bij­na dui­zend jaar in on­min.

Er wa­ren ook ne­ga­tie­ve ont­wik­ke­lin­gen. De op­roe­pen tot een staakt-het-vu­ren in Sy­rië en vre­de in Oe­kra­ï­ne haal­den niets uit. In ei­gen kring re­bel­leer­den vier con­ser­va­tie­ve kar­di­na­len vo­rig week pu­blie­ke­lijk. Ze trok­ken de leer van Fran­cis­cus over fa­mi­lie­kwes­ties in twij­fel en be­schul­dig­den hem van het zaai­en van ver­war­ring over be­lang­rij­ke mo­re­le on­der­wer­pen. In Ro­me was er voor­al te­leur­stel­ling bij de on­der­ne­mers. Ho­te­liers klaag­den steen en been over de ma­ge­re be­zet­ting en te­gen­val­len­de in­kom­sten. Het hei­lig jaar 2000 was veel be­ter.

(De Te­le­graaf)

Aarts­bis­schop La­va­ri­as open­de de ce­re­mo­nie tot de ope­ning van de Hei­li­ge Deur van Barm­har­tig­heid in de Fil­li­pij­nen,13 de­cem­ber 2015. (rcasf.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.