Ge­sprek­ken over her­e­ni­ging Cy­prus her­vat

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CY­PRUS - De on­der­han­de­lin­gen over de her­e­ni­ging van Cy­prus zijn na ruim een week pau­ze her­vat. Nikos Ana­sta­si­a­des en Musta­fa Akin­ci, de lei­ders van Grieks een Turk­se Cy­pri­o­ten, trof­fen el­kaar gis­te­ren weer in het Zwit­ser­se oord Mont Pèle­rin ach­ter ge­slo­ten deu­ren. Dat heeft de na­ti­o­na­le tv-zen­der RIK be­kend­ge­maakt. Ana­sta­si­a­des en Akin­ci pro­be­ren on­der aus­pi­ci­ën van de Ver­e­nig­de Na­ties de voor­waar­den te schep­pen om na meer dan veer­tig jaar een ein­de te ma­ken aan de twee­de­ling op het ei­land in de Mid­del­land­se Zee. Hei­kel punt is on­der meer het trek­ken van de grens. De nieu­we ge­spreks­ron­de zal twee da­gen du­ren. Als die ook een suc­ces wordt, volgt een in­ter­na­ti­o­na­le con­fe­ren­tie met ver­te­gen­woor­di­gers van Grie­ken­land, Tur­kije, de oud­ko­lo­ni­a­le macht­heb­ber GrootB­rit­tan­nië, Eu­ro­pe­se Unie en VN. Het doel is van Cy­prus een fe­de­ra­le staat te ma­ken van twee deel­sta­ten met po­li­tiek ge­lij­ke rech­ten. Bei­de be­vol­kings­groe­pen be­slis­sen in een af­zon­der­lij­ke stem­ming over het on­der­han­de­lings­re­sul­taat. Cy­prus is sinds 1974 ver­deeld na een Griek­se staats­greep en een Turk­se mi­li­tai­re in­ter­ven­tie. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.