Li­chaam van can­na­bis­ge­brui­ker ver­ou­dert snel­ler

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Men­sen die lang­du­rig can­na­bis ge­brui­ken, krij­gen ver­moe­de­lijk snel­ler last van ou­der­doms­klach­ten. De bloed­va­ten van can­na­bis­ge­brui­kers ver­ou­de­ren re­la­tief snel, waar­door ze eer­der in hun le­ven een ver­hoogd ri­si­co lo­pen op bij­voor­beeld hart­klach­ten of een be­roer­te. De bi­o­lo­gi­sche leef­tijd van can­na­bis­ge­brui­kers ligt ge­mid­deld 11 pro­cent ho­ger dan hun wer­ke­lij­ke leef­tijd. Dat mel­den Au­stra­li­sche on­der­zoe­kers in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift Bri­tish Me­di­cal Jour­nal.

De we­ten­schap­pers on­der­zoch­ten ruim dui­zend men­sen, waar­van on­ge­veer de helft al lan­ge tijd can­na­bis ge­bruik­te. Om de bi­o­lo­gi­sche leef­tijd van de proef­per­so­nen te be­pa­len werd de dik­te en de flexi­bi­li­teit van hun bloed­va­ten meer­de­re ma­len on­der­zocht in een pe­ri­o­de van vijf jaar.

Hoe dik­ker en min­der flexi­bel bloed­va­ten wor­den, hoe gro­ter de kans dat er op­ho­pin­gen van cho­les­te­rol of ver­kal­kin- gen in zijn ont­staan.

De ade­ren van men­sen die re- gel­ma­tig wiet rook­ten, wa­ren in re­la­tief slech­te staat. “We ont­dek­ten dat de men­sen die veel can­na­bis ge­bruik­ten niet al­leen snel­ler oud wer­den dan de niet-ge­brui­kers, de snel- heid van de ver­ou­de­ring nam ook nog eens ex­po­nen­ti­eel toe naar­ma­te de tijd vor­der­de”, al­dus hoofd­on­der­zoe­ker Stu­art Ree­ce op nieuws­si­te

Tot nu toe was er nog nau­we­lijks on­der­zoek ge­daan naar het ef­fect van can­na­bis op ou­der­dom. (MSN.COM/foto: The

Ne­ther­lands BV)

Me­di­calX­press.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.