4 Prak­ti­sche tips voor ge­zond haar

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Te vaak wordt ver­ge­ten dat ons haar de­zelf­de ma­te van ver­zor­ging no­dig heeft als on­ze huid. Net zo­als we met ade­qua­te pro­duc­ten on­ze huid be­scher­men en pro­be­ren rim­pels en an­de­re ver­ou­de­rings­ver­schijn­se­len zo­lang mo­ge­lijk uit te stel­len, zo heeft ook ons haar be­scher­ming en ver­zor­ging no­dig. De ex­perts ad­vi­se­ren om je haar al­tijd met een kwa­li­ta­tief goe­de sham­poo te was­sen. Ver­der moet je haar ge­hy­dra­teerd en ge­voed wor­den. Hier­voor kun je het bes­te een mas­ker ge­brui­ken. Ver­der is het van be­lang om je haar te­gen de hit­te van de föhn te be­scher­men met een pro­fes­si­o­neel pro­duct. Je kunt je hier­voor het bes­te door je kap­per la­ten ad­vi­se­ren. Ten­slot­te moet je al de­ze pro­duc­ten op de juis­te ma­nier ge­brui­ken: 1. Ga de­li­caat met je haar om. Tij­dens het sham­poo­ën van je haar is het niet de be­doe­ling dat je, je haar ‘cen­tri­fu­geert’. Mas­seer de sham­poo in je haar en spoel het pro­duct dan goed uit. 2. Ver­vol­gens dep je, je haar met een hand­doek (of een oud T-shirt) hand­doek­droog en breng je het mas­ker op de leng­te en de pun­ten aan. Laat het mas­ker even in­trek­ken en spoel het dan uit. 3. Be­scherm je haar voor het dro­gen met een paar drup­pels ter­mo­ac­tief pro­duct. Pas daar­na kun je het föh­nen.

4. Kies een sty­lings­pro­duct op ba­sis van de look die je wilt cre­ë­ren (lak, gel, mud, en­zo­voorts). Ook in dit ge­val is het be­lang­rijk om voor goe­de kwa­li­teit te gaan. (Tren­dysty­le.com/foto: www. the­west­m­in­ster­prac­ti­ce.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.