Mi­chel­le is mooi­ste fit­ness­mo­del: ‘Nu we­reld­kam­pi­oen wor­den’

Times of Suriname - - PANORAMA -

(AD.NL) Haar naam is Mi­chel­le Heuts, ze is 25 jaar oud, komt uit Lim­burg en ze is het eer­ste Nederlandse Di­va Fit­ness Pro-mo­del ooit. “Het is een soort Vic­to­ria’s se­cret, maar dan met iets meer spie­ren”, legt ze uit.

Tij­dens de mo­del­len­wed­strij­den waar Heuts aan mee­deed, moe­ten de deel­ne­mers net als bij Vic­to­ria’s se­cret op een cat­walk lo­pen. Daar­bij la­ten ze hun li­chaam zien. De da­mes moe­ten niet al­leen ge­spierd zijn, het is ook be­lang­rijk hoe ze over­ko­men. De twaalf bes­ten kwa­men te­rug voor de twee­de ron­de, waar­na de win­naar werd ge­ko­zen. En dat was dus Mi­chel­le. “Ik kreeg te ho­ren dat mijn pro­por­ties klop­pen”, ver­telt ze. “Al­leen de win­naar kon ‘pro’ wor­den, en dan nog moet dat goed­ge­keurd wor­den. Dat ge­beurt niet al­tijd. Ik ben er echt heel blij mee.” De Lim­burg­se leeft voor haar sport. Ze traint twee keer per dag en moet veel di­ë­ten, maar er­van le­ven lukt nog niet. “Ik heb een spon­sor voor broe­ken, voor sup­ple­men­ten en ik word be­taald door een sup­ple­men­ten­merk, maar ge­noeg is het niet. Ik be­ge­leid nu ook nog spor­ters met hun voe­ding en geef trai­ning.”

Met haar pro-sta­tus is le­ven van de sport in de toe­komst mis­schien wel mo­ge­lijk. “Als je pro­fes­si­o­nal wordt, krijg je meer van spon­sors. Ik mag nu mee­doen aan het WK in Lon­den vol­gend jaar en ik wil graag ver­hui­zen naar de Ver­e­nig­de Sta­ten. De fit­nes­sin­du­strie is veel gro­ter in Ame­ri­ka. Al­les is daar mo­ge­lijk. Ik wil hier echt in door­bre­ken.”

De eer­ste aan­bie­din­gen van Ame­ri­kaan­se be­drij­ven lo­pen in­mid­dels bin­nen, maar toe­hap­pen kan nog niet. “Dan moet je daar wo­nen. Ik moet eerst staats­bur­ger wor­den. Eerst maar eens een werk­vi­sum krij­gen”, zegt ze. Maar ze heeft er veel voor over. En over haar ul­tie­me doel hoeft Heuts niet lang na te den­ken: “Ik wil bin­nen drie jaar we­reld­kam­pi­oen wor­den.”

(MSN.COM/foto: www.

bo­dy­build­sters.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.