Boe­ren gaan on­ver­kort door met ver­vui­len mi­li­eu

Times of Suriname - - BIN­NEN­LAND -

NIC­KE­RIE ­ Het is ge­ble­ken dat boe­ren on­ver­kort door­gaan met het ver­vui­len van het mi­li­eu. Ray­mond Hi­ra, co­ör­di­na­tor van Open­baar Groen, zegt dat de boe­ren geen ge­hoor ge­ven aan de op­roep om het mi­li­eu niet te ver­vui­len. Al­le fles­sen met che­mi­ca­li­ën wor­den in de slo­ten ge­gooid. De kunst­ mest­zak­ken wor­den op de ber­men ge­dumpt. Hi­ra merkt op dat de slo­ten vol zit­ten met fles­sen van che­mi­ca­li­ën. De­ze drij­ven ver­der en zit­ten vast bij de ko­kers. Het wa­ter kan hier­door niet goed door­stro­men. “Wan­neer de boe­ren geen wa­ter krij­gen dan kla­gen zij.” Hi­ra vindt dit on­maat­schap­pe­lijk ge­ drag van de boe­ren. Het is niet te ach­ter­ha­len wie zich schul­dig hier­aan maakt. De boe­ren heb­ben vol­gens Hi­ra niet door dat zij zelf de du­pe wor­den van hun ei­gen ge­drag. Hij doet voor­als­nog een be­roep op de boe­ren om dit ge­drag ach­ter­we­ge te la­ten. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.