Ci­pier Lim­burg­se ge­van­ge­nis ont­sla­gen we­gens re­la­tie met ge­van­ge­ne

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN BOSCH - Een ci­pier van vrou­wen­ge­van­ge­nis Ter Peel in Everts­oord (Lim­burg) is ont­sla­gen om­dat hij een re­la­tie kreeg met een van de ge­de­ti­neer­den.

Vol­gens een von­nis van de recht­bank in Den Bosch had de Pe­ni­ten­ti­air In­rich­tings­wer­ker (PIW’er) bo­ven­dien nauw con­tact met de moe­der van de ge­de­ti­neer­de vrouw. De rech­ter oor­deelt dat het ont­slag we­gens ern­stig plichts­ver­zuim te­recht was. De ge­van­ge­nis­me­de­wer­ker kreeg een re­la­tie met de vrouw en gaf haar on­der an­de­re twee pri­vé­te­le­foon­num­mers waar­mee ze el­kaar veel en vaak bel­den. Uit vrees voor een slech­te af­loop maak­te hij bij de lei­ding van de vrou­wen­ge­van­ge­nis geen mel­ding van de ver­bo­den con­tac­ten. De re­la­tie tus­sen de ci­pier en de ge­de­ti­neer­de was een van de in­ci­den­ten die voor staats­se­cre­ta­ris Klaas Dijk­hoff (Vei­lig­heid en Jus­ti­tie) aan­lei­ding vorm­den om haast te ma­ken met on­der­zoek naar de in­te­gri­teit van het ge­van­ge­nis­per­so­neel. (NU/ fo­to: AD)

Vrou­wen­ge­van­ge­nis Ter Peel in Everts­oord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.