Over­leg bed-bad-brood ge­klapt

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Het over­leg over de op­vang voor il­le­ga­len, het zo­ge­noem­de ‘bed, bad, brood’, is ge­klapt. Dat mel­den bron­nen aan De Te­le­graaf. On­der­han­de­laars van ge­meen­ten en ka­bi­net wa­ren dicht bij een ak­koord. Ze pra­ten nu al an­der­half jaar over wat er moet ge­beu­ren met de ge­meen­te­lij­ke op­vanglo­ca­ties voor il­le­ga­len. VVD en PvdA slo­ten een fel­be­voch­ten com­pro­mis over de­ze kwes­tie. Slechts een be­perkt aan­tal op­vanglo­ca­ties mocht blij­ven be­staan en daar moest wel aan te­rug­keer wor­den ge­werkt. Dat com­pro­mis moest al­leen nog kort­ge­slo­ten wor­den met het lo­ka­le be­stuur en dat duurt nu al tij­den. De stek­ker wordt nu uit de zaak ge­trok­ken, on­danks dat er al een con­cept-ak­koord lag. Een deel van de ge­meen­ten wil de op­vang na­me­lijk niet op­ge­ven en ze pro­tes­te­ren om­dat som­mi­ge il­le­ga­len ge­woon­weg niet uit te zet­ten zou­den zijn. Dijk­hoff kan nu in prin­ci­pe ge­meen­ten gaan aan­pak­ken, die toch op­vang bie­den aan il­le­ga­len. De op­vang van men­sen die te­rug moe­ten, on­der­graaft im­mers zijn be­leid, vindt hij. Voor die aan­pak van ge­meen­ten zal hij een wets­voor­stel door de mi­nis­ter­raad moe­ten krij­gen. De PvdA zal dat ech­ter naar ver­wach­ting blok­ke­ren. Daar­door blijft de hui­di­ge si­tu­a­tie, waar­in ge­meen­ten op­vang bie­den als zij dat wil­len, voor­lo­pig voort­du­ren.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.