Dood vrouw Am­ster­dam-Zuid­oost nog raad­sel

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Het is nog on­dui­de­lijk wie er ach­ter de dood van de 28-ja­ri­ge vrouw zit, die af­ge­lo­pen don­der­dag in Am­ster­dam-Zuid­oost door scho­ten om het le­ven is ge­ko­men. De po­li­tie is een groot­scha­li­ge zoek­ac­tie be­gon­nen naar ge­tui­gen. “Een eer­de­re op­roep leid­de er nog niet toe dat men­sen zich heb­ben ge­meld”, zei een woord­voer­der gis­te­ren.

Daar­om brengt de po­li­tie de zaak on­der de aan­dacht in di­ver­se op­spo­rings­pro­gram­ma’s op de lo­ka­le en re­gi­o­na­le tv-zen­ders en in Op­spo­ring Ver­zocht. Ook ko­men er in de om­ge­ving van de schiet­par­tij tekst­kar­ren te staan waar­op ge­tui­gen wordt ge­vraagd zich te mel­den. Ver­der zet de po­li­tie Fa­ce­book in voor een di­gi­taal buurt­on­der­zoek en is er beeld­ma­te­ri­aal in be­slag ge­no­men van ca­me­ra’s in de wij­de om­ge­ving van de plek waar de vrouw is ge­von­den. Die beel­den moe­ten vol­gens de zegs­man nog wor­den be­ke­ken. De vrouw, moe­der van een kind­je van zes, lijkt een be­wust doel­wit te zijn ge­weest. Ze was niet be­kend bij po­li­tie en jus­ti­tie. Het slacht­of­fer stierf ter plek­ke aan haar ver­won­din­gen op een brug­ge­tje bij het Mal­den­hof, langs het Gaas­per­dam­mer­pad in Am­ster­dam-Zuid­oost.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.