Mees­te im­mi­gra­tie nu uit Sy­rië en Po­len

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

(AD) DEN HAAG - De laat­ste ja­ren zijn de mees­te im­mi­gran­ten ge­ko­men uit Po­len, en re­cen­te­lijk ook uit Sy­rië. In mei ston­den voor het eerst meer dan 150.000 Po­len in­ge­schre­ven bij Ne­der­land­se ge­meen­ten. Dat blijkt uit het jaar­lijk­se in­te­gra­tie­rap­port van het CBS. Ne­der­land telt 17 mil­joen in­wo­ners. Van hen heb­ben er 3,8 mil­joen een mi­gra­tie­ach­ter­grond (zelf ge­bo­ren in het bui­ten­land of kind van el­ders ge­bo­ren ou­ders). De vier groot­ste niet-wes­ter­se groe­pen zijn van Turk­se, Ma­rok­kaan­se, Su­ri­naam­se en An­til­li­aan­se kom­af. De­ze vier groe­pen zijn de laat­ste ja­ren nau­we­lijks meer ge­groeid door mi­gra­tie.

Sy­ri­ërs kwa­men voor­al naar ons land op de vlucht voor oor­log in hun ei­gen land en re­gio. Eind vo­rig jaar be­gon de im­mi­gra­tie van Sy­ri­ërs op te lo­pen, en die be­reik­te een piek van bij­na 3000 in fe­bru­a­ri en maart. De Po­len die zich in 2013 en 2014 in Ne­der­land ves­tig­den, de­den dat voor­al bij land- en tuin­bouw­ge­bie­den waar ze gin­gen wer­ken, zo­als het West­land maar ook rond Zee­wol­de en Put­ten. Eind 2014 woon­den er 32.000 vol­was­sen Po­len in Ne­der­land.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.