Ka­ne ont­kent to­ren­ho­ge sa­la­ris­ei­sen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Har­ry Ka­ne heeft de sup­por­ters van Tot­ten­ham Hot­spur ge­rust ge­steld. De spits is in ge­sprek met de Spurs over een nieuw con­tract en in te­gen­stel­ling tot wat er ge­schre­ven wordt in de En­gel­se me­dia, zegt de En­gel­se in­ter­na­ti­o­nal he­le­maal geen bi­zar­re ei­sen te heb­ben. Ka­ne spreekt de ver­wach­ting uit er­uit te ko­men met de club­lei­ding van Tot­ten­ham.

En­gel­se me­dia meld­den eer­der dat Ka­ne meer dan hon­derd­dui­zend eu­ro per week wil­de ver­die­nen, een sa­la­ris dat niet wordt be­taald bij Tot­ten­ham. On­zin, zo stelt Ka­ne in ge­sprek met The In­de­pen­dent. “Ik ben ge­luk­kig bij Spurs’’, al­dus de spits, wiens con­tract door­loopt tot de zo­mer van 2020. “Ik wil nog lang, heel lang bij de­ze club blij­ven. We zijn nog steeds in ge­sprek en ik ben er­van over­tuigd dat we er­uit ko­men. Ik ben dus ab­so­luut niet in pa­niek. Laat staan dat ik iets eis.”

Vol­gens Ka­ne zijn de ge­ruch­ten over zijn sa­la­ris­ei­sen uit de lucht ge­gre­pen. “Ik eis he­le­maal niets, zo­als ik in de kran­ten heb ge­le­zen. Kijk, het gaat ge­woon ge­beu­ren. Ik heb het hier naar mijn zin. Ho­pe­lijk ko­men we geen pro­ble­men te­gen met het con­tract. We zijn ook pas net in ge­sprek.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.