Pa­ra­lym­pisch co­mi­té stelt stren­ge re­gels voor te­rug­keer Rus­sen

Times of Suriname - - SPORT -

OLYMPISCH - Het Rus­sisch Pa­ra­lym­pisch Co­mi­té (RPC) moet zelf la­ten zien dat het do­ping­ge­bruik in de sport kan we­ren. Pas dan mo­gen Rus­si­sche spor­ters weer mee­doen aan wed­strij­den, maak­te de over­koe­pe­len­de pa­ra­lym­pi­sche or­ga­ni­sa­tie IPC maan­dag be­kend.

Het IPC heeft sa­men met het mon­di­a­le an­ti­do­ping­bu­reau WADA re­gels op­ge­steld waar­aan het RPC moet vol­doen. Zo moe­ten de Rus­sen aan de slag met de re­sul­ta­ten van het rap­port McLa­ren, dat eer­de­re me­dia­be­rich­ten over struc­tu­reel en staats­ge­stuur­de do­ping­ge­bruik in de Rus­si­sche sport be­ves­tig­de. Daar­naast moet de RPC er­voor wa­ken dat de in­te­gri­teit van door de IPC ge­steun­de com­pe­ti­ties niet in ge­vaar komt door de deel­na­me van Rus­si­sche ge­han­di­cap­te spor­ters. “Rus­land moet een sterk an­ti­do­ping­be­leid gaan voe­ren’’, laat de IPC we­ten. Als ge­volg van het om­vang­rij­ke do­ping­schan­daal in Rus­land ont­bra­ken de Rus­sen op de Pa­ra­lym­pi­sche Spe­len in Rio de Jan­ei­ro. Zij mo­gen ook niet deel­ne­men aan de Win­ter­spe­len van 2018 in het Zuid-Ko­re­aan­se Py­e­ong­chang.

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.