JPMor­gan ver­laagt koers­doel Be­kaert

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - JPMor­gan Ca­zen­o­ve heeft het koers­doel voor Be­kaert ver­laagd van 38,00 naar 37,00 eu­ro met een on­ge­wij­zigd On­der­wo­gen ad­vies.

In het der­de kwar­taal, zo bleek vo­ri­ge week, schoot de om­zet 1 pro­cent te­kort op de ver­wach­tin­gen van JPMor­gan. De om­zet­groei kwam vrij­wel tot stil­stand, al­dus de ana­lis­ten.

De ana­lis­ten her­za­gen hun taxa­ties voor Be­kaert en ver­laag­den de ver­wach­te aan­ge­pas­te EBIT-mar­ge voor dit jaar met 0,1 pro­cent­punt naar 7,8 pro­cent. Be­kaert zelf scherp­te voor dit jaar de mar­ge­ver­wach­ting aan van 7 tot 8 naar 7,5 tot 8 pro­cent. De be­lang­rijk­ste re­den voor de koers­doel­ver­la­ging wa­ren even­wel niet de pres­ta­ties, maar de ho­ge­re schuld van Be­kaert.

Op een groe­ne beurs le­ver­de het aan­deel Be­kaert 3,5 pro­cent in op 35,54 eu­ro, na­dat het aan­deel vo­ri­ge week ook al ste­vig on­der druk stond na het ope­nen van de boe­ken.

(Beurs­dui­vel/fo­to: gan­nett­cdn.com en fo­to2: de­re­dac­tie.

be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.