Ja­pans ex­port ook in ok­to­ber om­laag

Times of Suriname - - ECONOMIE -

TOKIO - Het han­dels­over­schot van Ja­pan is in ok­to­ber licht ge­daald, na een flin­ke da­ling van de im­port en ex­port. Dit bleek gis­te­ren uit cij­fers van het Ja­pan­se Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën.

De ex­port daal­de in de­ze pe­ri­o­de met 10,3 pro­cent op jaar­ba­sis naar 5,9 bil­joen yen, om­ge­re­kend cir­ca 50 mil­jard eu­ro. Eco­no­men gin­gen voor­af uit van een af­na­me van de ex­port met 9,4 pro­cent. In sep­tem­ber daal­de de ex­port met 6,9 pro­cent. Naar vo­lu­mes ge­me­ten daal­de de ex­port van Ja­pan in ok­to­ber met 1,4 pro­cent op jaar­ba­sis, de eer­ste af­na­me in drie maan­den. Ge­cor­ri­geerd voor sei­zoens­ef­fec­ten te­ken­de zich ech­ter een stij­ging af van 1,6 pro­cent. De im­port daal­de met 16,5 pro­cent naar 5,4 bil­joen yen. De krimp werd hier voor­al be­paald door de da­ling van ener­gie­prij­zen. In­mid­dels krimpt de im­port nu al 22 maan­den op rij. Het han­dels­over­schot van Ja­pan daal­de met de­ze cij­fers licht van 498,3 mil­jard yen naar 496,2 mil­jard yen. Er was een over­schot voor­zien van 610,0 mil­jard yen. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.