Sy­man­tec koopt iden­ti­teits­be­scher­mer Li­feLock voor 2,3 mil­jard dol­lar

Times of Suriname - - ECONOMIE -

CALIFORNIË - An­ti­vi­rus­ma­ker Sy­man­tec neemt het Ame­ri­kaan­se Li­feLock over voor 2,3 mil­jard dol­lar, om­ge­re­kend on­ge­veer 2,2 mil­jard eu­ro.

Dat ver­tel­len bei­de be­drij­ven aan The Wall Street Jour­nal. Daar­voor be­taalt Sy­man­tec 24 dol­lar per aan­deel, 16 pro­cent meer dan het aan­deel waard was toen de beurs op vrij­dag sloot. Li­feLock maakt soft­wa­re die ge­brui­kers be­schermt te­gen on­li­ne iden­ti­teits­dief­stal. Met de over­na­me hoopt Sy­man­tec zijn port­fo­lio uit te brei­den.

De dien­sten van Li­feLock moe­ten op ter­mijn in het an­ti­vi­rus­pro­gram­ma Nor­ton wor­den ge­ïn­te­greerd. De over­na­me zal naar ver­wach­ting be­gin 2017 wor­den af­ge­rond.

(NU.nl/fo­to: ytimg.com en

fo­to2: tn­w­cdn.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.