Koers He­ij­mans bij­na ge­hal­veerd

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - De neer­gang van het aan­deel He­ij­mans zet­te gis­te­ren on­ver­min­derd voort. Sinds eind vo­ri­ge maand is de waar­de van het bouw­con­cern bij­na voor de helft ver­dampt. De koers brok­kel­de nog eens 5% af naar een stand van €4,56. Eind ok­to­ber stond het aan­deel nog dicht te­gen de €9.

De schrik over de mel­ding van He­ij­mans bij de pre­sen­ta­tie van de re­sul­ta­ten be­gin no­vem­ber nog steeds te wor­ste­len met een aan­tal gro­te bouw­pro­jec­ten van­we­ge con­flic­ten met op­dracht­ge­vers, heeft de val van het bouw­con­cern in gang ge­zet. Het ver­zoek van de Ver­e­ni­ging van Ef­fec­ten­be­zit­ters (VEB) aan de lei­ding van He­ij­mans over de de­tails van de nieu­we kre­diet­af­spra­ken die het bouw­con­cern met zijn ban­ken heeft, wak­ker­de de on­rust rond het bouw­aan­deel nog wat ver­der aan.

(De Te­le­graaf/fo­to: tcdn.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.