Moord­ver­dach­te Jo Cox had na­zi-ade­laar in huis

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE - De man die er­van wordt be­schul­digd het Brit­se par­le­ments­lid Jo Cox te heb­ben neer­ge­sto­ken, had ver­schil­len­de na­zi­voor­wer­pen in huis. In de recht­bank in Lon­den bleek dat in zijn kast het sym­bool van het Der­de Rijk stond: een ade­laar met een ha­ken­kruis erop.

De 53-ja­ri­ge Tho­mas Mair zou in ju­ni par­le­men­ta­ri­ër Cox (41) om het le­ven heb­ben ge­bracht met een mes en een pi­stool. De pro-EU-po­li­ti­ca stierf een week voor­dat het brexit-re­fe­ren­dum zou plaats­vin­den. Vol­gens om­stan­ders riep Mair ‘Bri­tain first’ en ‘Groot-Brit­tan­nië blijft on­af­han­ke­lijk’ toen hij haar ver­moord­de. De ver­dach­te, die vo­ri­ge week voor het eerst voor de rech­ter stond, ont­kent de be­schul­di­gin­gen. Tij­dens een huis­zoe­king von­den agen­ten veel boe­ken met ex­treem-rechts ge­dach­te­goed, waar­on­der een boek van een SS’er over ras­sen­schei­ding. In zijn kast stond de ade­laar tus­sen boe­ken over het Duit­se oor­logs­ver­le­den.

Er lag ook een kran­ten­knip­sel over de schiet­par­tij van An­ders Brei­vik. Ver­der hield Mair een dos­sier bij over Cox. Daar­in ver­za­mel­de hij ar­ti­ke­len over het Brit­se par­le­ments­lid. Dit week­end werd be­kend dat in Brus­sel een straat wordt ver­noemd naar Cox, die twee kin­de­ren ach­ter­liet. De po­li­ti­ca woon­de twee jaar in Brus­sel voor­dat ze par­le­ments­lid werd in Groot-Brittannie. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.