Oba­ma zwijgt mo­ge­lijk niet na ver­trek

Times of Suriname - - BUITENLAND - Oba­ma wordt ver­wel­komd door de Pe­ru­aan­se twee­de vi­ce pre­si­dent in Mer­ce­des Ara­oz bij aan­komst in Pe­ru op 18 no­vem­ber. (The Gu­ar­di­an)

PE­RU - De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Barack Oba­ma sluit niet uit dat hij zich na zijn ver­trek toch weer zal men­gen in maat­schap­pe­lij­ke dis­cus­sies. Toch wil hij zijn op­vol­ger Do­nald Trump ook de ruim­te ge­ven de Ver­e­nig­de Sta­ten op zijn ei­gen ma­nier te lei­den. Oba­ma zei op een pers­con­fe­ren­tie in Pe­ru dat hij na zijn ver­trek als pre­si­dent in ja­nu­a­ri wil over­we­gen zich te men­gen in dis­cus­sies die be­trek­king heb­ben op Ame­ri­kaan­se waar­den en ide­a­len. “Als ik denk dat het nood­za­ke­lijk is om die ide­a­len te ver­de­di­gen, dan be­kijk ik dat wel als het zo­ver is”, zei hij.

Als Oba­ma zich na ja­nu­a­ri in­der­daad uit­spreekt over de plan­nen van Trump, breekt hij met een po­li­tie­ke tra­di­tie. Voor­gaan­de pre­si­den­ten als Bill Clin­ton en Ge­or­ge W Bush ont­hiel­den zich na hun ver­trek van kri­tiek op hun op­vol­gers. De uit­gaan­de pre­si­dent heeft op kor­te ter­mijn he­le an­de­re plan­nen. Oba­ma wil zijn werk af­ma­ken en gaat daar­na op va­kan­tie. “Even uit­rus­ten, tijd door­bren­gen met mijn meis­jes en een beet­je schrij­ven en na­den­ken.” (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.