Paus geeft pries­ters per­ma­nent toe­stem­ming abor­tus te ver­ge­ven

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ITALIE - Paus Fran­cis­cus heeft al­le pries­ters per­ma­nent toe­stem­ming ge­ge­ven om abor­tus te ver­ge­ven. De paus gaf eer­der zijn ze­gen om abor­tus te ver­ge­ven tij­dens het Hei­lig Jaar dat zon­dag werd af­ge­slo­ten.

De paus be­na­drukt in een ver­kla­ring gis­te­ren dat abor­tus een gro­te zon­de blijft, om­dat er een ein­de wordt ge­maakt aan een on­schul­dig le­ven. “Maar ook dat er geen zon­de is die Gods ver­ge­ving niet kan be­rei­ken en weg kan poet­sen als het gaat om een be­rouw­vol hart”, al­dus de paus. De uit­zon­de­ring gold in eer­ste in­stan­tie al­leen tij­dens het Hei­lig Jaar dat door de paus zelf in maart van vo­rig jaar werd uit­ge­roe­pen. Het jaar stond in te­ken van barm­har­tig­heid. In de leer van de rooms-ka­tho­lie­ke kerk is abor­tus een gro­te zon­de. Vrou­wen die abor­tus la­ten ple­gen wor­den au­to­ma­tisch ge­ëx­com­mu­ni­ceerd. Ze kon­den nor­maal ge­spro­ken for­meel al­leen wor­den ver­ge­ven door de hoog­ste biecht­va­der van een bis­dom of een chris­te­lij­ke mis­si­o­na­ris.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.