Du­ter­te vindt ne­gen­ja­ri­gen al rijp voor ge­van­ge­nis

Times of Suriname - - BUITENLAND -

FILIPIJNEN - Kin­de­ren van­af ne­gen jaar ris­ke­ren op de Filipijnen een ge­van­ge­nis­straf in­dien het par­le­ment in de­cem­ber een door pre­si­dent Ro­dri­go Du­ter­te ge­steund wets­ont­werp goed­keurt. De VN-kin­der­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Uni­cef en or­ga­ni­sa­ties die op­ko­men voor de rech­ten van min­der­ja­ri­gen trek­ken aan de alarm­bel. Het ont­werp voor­ziet in het op­nieuw in­voe­ren van de dood­straf en het ver­la­gen van de straf­ba­re leef­tijd van 15 naar ne­gen jaar. Du­ter­te wil zelf de leef­tijd ver­laagd zien tot twaalf jaar, maar zijn bond­ge­no­ten wil­len nog een stap ver­der gaan. Du­ter­te werd in mei met gro­te meer­der­heid tot pre­si­dent ge­ko­zen met een pro­gram­ma van nul­to­le­ran­tie te­gen­over de mis­daad, in het bij­zon­der de drugs­han­del. In de drugs­we­reld wor­den vaak min­der­ja­ri­gen als koe­riers in­ge­zet. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.