Red­dings­wer­kers ber­gen meer do­den trein­ramp In­dia

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA - Het do­den­tal van de trein­ramp in het noor­den van In­dia blijft maar stij­gen. Red­dings­wer­kers heb­ben tot nog toe 142 li­cha­men ge­bor­gen.

Ruim twee­hon­derd men­sen raak­ten ge­wond toen de veer­tien trein­stel­len van de In­do­re-Pat­na Ex­press ont­spoor­den, al­dus de krant Hin­du­s­tan Ti­mes gis­te­ren. Red­dings­wer­kers wa­ren ook meer dan 24 uur na het on­ge­luk met man en macht be­zig om te zoe­ken naar over­le­ven­den en stof­fe­lij­ke res­ten. Twee wa­gons lig­gen nog op de rails.

De trein had vol­gens de In­di­a­se spoor­we­gen cir­ca 1.200 men­sen aan boord. Bron­nen zeg­gen ech­ter te­gen The Ti­mes of In­dia dat er ver­moe­de­lijk hon­der­den men­sen meer in de trein za­ten, met ge­wo­ne kaart­jes of zon­der ver­voers­be­wij­zen. Het on­ge­luk is het do­de­lijk­ste in zes jaar in In­dia. De spoor­we­gen ver­voe­ren da­ge­lijks zo’n 20 mil­joen pas­sa­giers. Ze heb­ben een slech­te re­pu­ta­tie op het ge­bied van vei­lig­heid. Vo­rig jaar kwa­men bij een an­der trein­on­ge­val in Ut­tar Pra­desh 39 men­sen om het le­ven.

(NU.nl)

Red­dings­wer­kers wa­ren meer dan 24 uur na het on­ge­luk met man en macht be­zig om te zoe­ken naar over­le­ven­den en stof­fe­lij­ke res­ten.(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.