Brand­sta­pel voor ko­ning Bhu­mi­bol pas in sep­tem­ber 2017 klaar

Times of Suriname - - BUITENLAND -

THAILAND - De brand­sta­pel waar­op de Thai­se ko­ning Bhu­mi­bol ge­cre­meerd gaat wor­den, is naar ver­wach­ting pas in sep­tem­ber 2017 klaar. De bouw er­van gaat be­gin vol­gend jaar van start. De Thai­se vorst over­leed vo­ri­ge maand op 88-ja­ri­ge leef­tijd, na­dat hij ze­ven­tig jaar had ge­re­geerd. De boed­dhis­ti­sche ri­ten die na het over­lij­den moe­ten wor­den uit­ge­voerd, zijn al vol­tooid. De brand­sta­pel moet ver­rij­zen op het plein voor het Ko­nink­lijk Pa­leis. Bij de voor­be­rei­din­gen voor de cre­ma­tie is een team van acht­dui­zend man be­trok­ken. Thai­se kun­ste­naars zul­len de­co­ra­ties ver­zor­gen voor het bouw­werk. Zijn zoon, kroon­prins Ma­ha Va­ji­ra­long­korn, zal zijn va­der op­vol­gen, al is niet be­kend wan­neer dat ge­beurt. De prins liet eer­der we­ten een jaar no­dig te heb­ben om de dood van zijn 88-ja­ri­ge va­der te ver­wer­ken. Va­ji­ra­long­korn is niet erg po­pu­lair in Thailand, is drie keer ge­schei­den en heeft een groot deel van zijn le­ven in het bui­ten­land door­ge­bracht.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.