AfD po­si­tief over kan­di­da­tuur Mer­kel

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - De recht­se eu­ro­scep­ti­sche Duit­se par­tij Al­ter­na­ti­ve für Deut­sch­land is blij dat An­ge­la Mer­kel van het CDU op­nieuw een gooi doet naar het bonds­kan­se­lier­schap. AfD-leid­ster Frau­ke Pe­try denkt dat haar par­tij daar­van zal pro­fi­te­ren.

“Daar­mee stelt de po­li­ti­ca zich her­kies­baar die de mil­jar­den kos­ten­de en ge­vaar­lij­ke im­mi­gra­tie­cha­os heeft ver­oor­zaakt en on­der wier lei­ding de om­scha­ke­ling naar groe­ne ener­gie strand­de”, al­dus Pe­try gis­te­ren te­gen pers­bu­reau DPA. Als bur­ger voelt ze naar ei­gen zeg­gen on­be­ha­gen over de kan­di­da­tuur maar als po­li­ti­ca gaat ze er­van uit dat het goed is voor haar ei­gen par­tij.

In het ide­a­le ge­val schuift de so­ci­aal­de­mo­cra­ti­sche SPD Mar­tin Schulz naar vo­ren die als geen an­de­re Duit­ser staat voor het fa­len van de EU. Mer­kel en de voor­zit­ter van het Eu­ro­pe­se Par­le­ment zijn als droom­duo van de gro­te co­a­li­tie de be­li­cha­ming van de neer­gang van Duits­land, vat Pe­try de si­tu­a­tie sa­men. De SPD kon­dig­de gis­te­ren aan niet voor eind ja­nu­a­ri met een kan­di­daat voor het bonds­kan­se­lier­schap te ko­men. Ko­mend jaar kiest Duits­land een nieu­we bonds­dag.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.