Ta­toe­a­ge ver­dach­te be­lang­rij­ke aan­wij­zing in moord­zaak

Times of Suriname - - PANORAMA -

Dank­zij een ta­toe­a­ge is mo­ge­lijk de moord op een Duit­se vrouw op­ge­lost. De Spaan­se po­li­tie ar­res­teer­de de vriend van de ver­moor­de vrouw. Op zijn arm zat een ta­toe­a­ge van de sterf­da­tum van de vrouw. Op­mer­ke­lijk, want de po­li­tie wist tot op dat mo­ment niet pre­cies wan­neer de vrouw was ge­stor­ven.

Haar vriend Do­mi­nik R heeft een ta­toe­a­ge op zijn lin­ker bo­ven­arm met de naam Li­sa en haar ge­boor­te- en sterf­da­tum, 27 ok­to­ber 2016. De man, de Duit­se Do­mi­nik R was in het Spaan­se Llo­ret de Mar met zijn 18 maan­den ou­de zoon­tje toen hij werd ge­ar­res­teerd. De po­li­tie in Duits­land zocht hem na­dat af­ge­lo­pen week het le­ven­lo­ze li­chaam van de vrouw werd ge­von­den. De po­li­tie ging er van uit dat ze on­ge­veer drie we­ken daar­voor was ver­moord.

De po­li­tie kwam R in Span­je op het spoor om­dat hij daar geld op­nam. De Duit­se po­li­tie vaar­dig­de een in­ter­na­ti­o­naal ar­res­ta­tie­be­vel uit. Het ver­moe­den is dat R op weg was naar Noord-Afri­ka. De po­li­tie meldt dat de ta­toe­a­ge nu wordt ge­ïn­ter­pre­teerd als de sterf­da­tum. R wordt bin­nen­kort uit­ge­zet naar Duits­land. (RTL­nieuws.com/fo­to: ichef.

bb­ci.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.